Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 30.maijā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā  iekļautie jautājumi:

 • Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam.
 • Par Valkas novada domes Iekšējo datu aizsardzības noteikumu apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par līdzekļu piešķiršanu akustiskās sistēmas iegādei Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zālei.
 • Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma: zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 005 0117) Tālavas ielā 41, Valkā un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9401 007 0207) Varoņu ielā 55, Valkā pieņemšanu.
 • Valkas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
 • Par līdzekļu piešķiršanu uguns nelaimē cietušajiem.
 • Par līdzfinansējuma palielināšanu Valkas novada literārās apvienības izstrādātajam projektam.
 • Par dzīvokļa Puškina ielā 8-1, Valkā atsavināšanu.
 • Par konkursu „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2013”.
 • Par licences un licences kartiņas izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.
 • Iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Dainas” Kārķu pagastā, Valkas novadā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.134, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par platības noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Tālavas ielā 12A-3.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.56, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.40, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.41, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.15, kas atrodas uz zemes gabala Gaujas iela 9A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.28, kas atrodas uz zemes gabala Pilsētas mežs, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu daļai no zemes gabala Valkā, Vienības gatve 11.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.49, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.17, kas atrodas uz zemes gabala Avotiņi 2, Valkā.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 194”, Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.20, kas atrodas uz zemes gabala Līvu iela 7, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.136, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.151, kas atrodas uz zemes gabala Parka iela 6A, Valkā.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Parka ielā 23.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Lauktehnikas ielā 3.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.53, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Dunduri”, Valkas pagastā.
 • Par zemes gabalu piekritību.
 • Par nekustamā īpašuma „Vaiņagi”, Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Lībieši” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par jauna zemes gabala izveidi un datu precizēšanu kadastra informācijas sistēmā.
 • Par nosaukumu piešķiršanu meža zemes gabaliem Zvārtavas pagastā.
 • Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabaliem Kārķu pagastā „Līdumi” un „Lazdiņas”.
 • Par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 114” nodošanu nomā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.150, kas atrodas uz zemes gabala Raiņa ielā 99, Valkā.
 • Par mazdārziņa Nr.144, kas atrodas uz daļas no zemes gabala Valkā, „Šķirstnieki” nomu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.195, kas atrodas uz daļas no zemes gabala Austras iela 8A, Valka.
 • Par lietošanas mērķa maiņu valstij piekrītošiem zemes gabaliem Valkas pilsētā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.18, kas atrodas uz zemes gabala Muzeja ielā 1A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.13, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.57, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.113, kas atrodas uz zemes gabala Blaumaņa iela 4B, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.194, kas atrodas uz zemes gabala „Silmūrnieki”, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.123, kas atrodas uz zemes gabala Smilšu iela, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.50, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par telpu Beverīnas ielā 3, Valkā nodošanu biedrības „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis” lietojumā, noslēdzot sadarbības līgumu.
 • Par pašvaldības īpašuma „Luturmežsargmāja” izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ērģemes pagastā.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Raiņa ielā 48.

 

JĀIEROSINA:

 • Par projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu” līdzfinansēšanu.
 • Par projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malās Kārķu pagastā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Lūķernieki 1”, Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Valkas novada domes Ziņojuma par finanšu stāvokli uz 2013.gada 1.maiju apstiprināšana.

Valka