Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 24.februārī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi ir:

 • Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes 2011.gada 1.februāra rīkojuma Nr.13-v apstiprināšanu.
 • Par Valkas pilsētas kultūras nama nomas maksas apstiprināšanu.
 • Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par biroja tehnikas izmantošanu Valkas pilsētas kultūras namā.
 • Par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā projektu konkursā.
 • Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
 • Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks" statūtu grozījumiem.
 • Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks" valdes nolikuma apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu" (protokols Nr.2, 13.§).
 • Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā".
 • Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valmieras zonālajam valsts arhīvam.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Tīnes".
 • Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
 • Par  nekustamā īpašuma „Liepiņas" sadalīšanu Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Alieši 71", kadastra apzīmējums 9488 005 0264.
 • Agritas Pētersones iesnieguma  izskatīšana. 
 • Margaritas Kanneles iesnieguma izskatīšana par nomas līguma laušanu pirms termiņa.
 • Madefijas Prikazčikovas iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Jaundruvas 5" Valkas novada Valkas pagastā.
 • Artūra Vētras iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu „Celtnieks 129" Valkas novada Valkā.
 • Ingas Geļjanu iesnieguma izskatīšana par nomas līguma laušanu pirms termiņa.
 • Ingas Geļjanu iesnieguma izskatīšana.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas novada Valkas pagastā „Bābernieki". 
 • Par izlīguma noslēgšanu un zemes gabalu (kapsētas teritorija) pārņemšanu Valkas novada domes īpašumā. 
 • Par izglītojamo uzņemšanu Valkas ģimnāzijas 7.klasē.
 • Nolikuma „ Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru finansēšanas kārtību" apstiprināšana.
 • Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 • Par neapbūvēta zemes gabala Valkas novadā, Ērģemes pagastā „Krujiņas", kadastra apzīmējums 9452 009 0134 atsavināšanu. 
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai, pamatojoties uz Valkas rajona tiesas spriedumu.

 JĀIEROSINA:

 • Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2011.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
 • Par adrešu datu sakārtošanu Valkas novada teritorijā.
 • Par zemes gabala sadalīšanu.
 • Par nomas līguma slēgšanu uz daļu no zemes gabala „Celīši 4" Vijciema pagastā, Valkas novadā.
 • Par zemes vienību izņemšanu no rezerves zemes fonda un to piekritību vai piederību pašvaldībai.
 • Par zemes gabalu „Cimzes" Valkas novada Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagasta „Taigas", kadastra apzīmējums 9488 010 0222.
 • Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.   

Valka