Notiks Valkas novada domes sēde 4

 Ceturtdien, 29.augustā plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 

 • Par skolēnu uzturēšanās Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” izmaksu noteikšanu.
 • Par nometņu organizēšanu un izmaksu noteikšanu Valkas novada ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”.
 • Par saistošajiem noteikumiem „Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 19. un 60. pielikumā (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumos Nr.3 „Valkas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 • Par Grāmatvedības un Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 2., 6. un 8. pielikumā (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 2.pielikumā (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi 2012.gada 27.decembrī saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2013.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
 • Par Finanšu komitejas 2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 3.§) apstiprināšanu.
 • Par Valkas novada domes 2013.gada 13.augusta rīkojuma Nr.67-v „Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu” apstiprināšanu.
 • Par ceļa zīmi Nr.314 Zvaigžņu ielā 5, Valkā.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Tīnes”.
 • Par neapdzīvojamo telpu maiņu privātpraksei Rūjienas ielā 3E.
 • Par nekustamā īpašuma „Karavīri” Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Ģērķi” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Vijciema pagasta “Siliņi” uzturēšanai.
 • Par adreses piešķiršanu ēku īpašumam Valkas novada Valkas pagasta “Alieši 93”.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabaliem Zvārtavas pagastā, „Avoti” un „Kalnieši”.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Zvārtavas pagastā, „Viļņi”.
 • Par zemes gabalu Valkas pagastā „Taigas” un „Mežvīni 2” nomu.
 • Par nekustamā īpašuma „Laides” Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Alieši 15”, Valkas pagastā.
 • Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Cimzes ielā 10, Valkā.
 • Par adreses noteikšanu ēkām, kas atrodas uz zemes gabala Ērģemes pagastā “Strautiņi”.
 • Par lietošanas mērķa maiņu valstij piekrītošam zemes gabalam Valkas pilsētā Rīgas iela 100.
 • Par zemes gabala „Lauri”, Zvārtavas pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „Kalnbāci 1”.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz mazdārziņu Nr.103, kas atrodas uz zemes gabala Rūjienas ielā 34A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.98, kas atrodas uz zemes gabala Austras iela 10, Valkā.
 • Par mazdārziņa Nr.1, kas atrodas uz daļas no zemes gabaliem Valkā, Rīgas iela 62C un Rīgas iela 62B, nomu.
 • Par biedrības „Rūvenietis” iesniegumu „Ēvalda Siliņa dziesmas bērniem”.
 • Par apliecinājumu līdzfinansējuma piešķiršanai grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Par Izsoles protokola Nr.1 par daļu no pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala nomu Valkas pagastā „Paksīši”, mazdārziņa vajadzībām, izsoles gaitas apstiprināšanu
 • Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala „Sterēļi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – neapbūvēta zemes gabala „Laumas”, Vijciema pagastā, Valkas novadā (kadastra apzīmējums 9492 006 0123) nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkā, „Smilšu iela 12B” atsavināšanai.
 • Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkas pagastā, „Ķīši” atsavināšanai.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Kārķu pagastā, “Māja Nr.1”.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā 46.

 

JĀIEROSINA:

 • Par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu.
 • Par projektu "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" (RIVERWAYS).
 • Par ēkas Valkā, Raiņa ielā 2A nojaukšanu.
 • Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Kārķu pagasta “Jāngloži” uzturēšanai.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā „Par zemes gabalu piekritību” (protokols Nr.7, 31.§).
 • Par lietošanas mērķa noteikšanu no jauna izveidotam zemes gabalam Vijciema pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Vijciema pagastā, „Bajāri” un zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
 • Par nosaukumu piešķiršanu meža zemes gabalam Valkas pagastā.
 • Zemnieku saimniecības „Kalnieši” iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu nomu Valkas pagasta teritorijā.
 • Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 42A pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 • Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagasta „Alieši 45”.
 • Par nomas līgumu izbeigšanu uz zemes gabaliem Valkas novadā.
 • Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam Valkas pagastā „Ceriņi 2”.
 • Par nekustamā īpašuma „Straumītes” Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Lībieši”, Valkas pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Kauķi” zemes gabalu sadalīšanai.
 • Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.198, kas atrodas uz zemes gabala Zemgales iela 32, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.197, kas atrodas uz zemes gabala Rīgas iela 84, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu Nr.74, kas atrodas uz zemes gabala Tirgus iela 8A, Valkā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabala Zvārtavas pagastā „Lāsītes” daļu

Komentāri 4

zz

Vajag ierosinat Veco teraudskolu nojaukt pilsetas centra stav erms

pirms 8 gadiem, 2013.08.28 15:38

tērauds

viņu nevajag nojaukt,bet liederīgi izmantot.

pirms 8 gadiem, 2013.08.31 08:55

sēdeklis

Sēde būs tad kad viņus beidzot iesēdinās.

pirms 8 gadiem, 2013.08.31 23:12

Valka