Notiks Valkas novada domes sēde 3

 Ceturtdien, 26.septembrī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Darba kārtības projektā iekļautie jautājumi:

 

 • Par Vijciema tautas nama folkloras/ziņģu grupas iesniegumu „Par finansiālu atbalstu folkloras/ziņģu grupas „TUVU” dalībai 4.starptautiskajā festivālā Spānijā”.
 • Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu G.K.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākļu nodrošināšanas nolikums”.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem”.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§).
 • Par līguma slēgšanu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§).
 • Par  līdzekļu piešķiršanu.
 • Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
 • Par pašvaldības īpašuma „Dzelzceļa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža””
 • atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu.
 • Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas projektu apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.
 • Par saistošo noteikumu “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” apstiprināšanu.
 • Par neapdzīvojamo telpu nomu masiera privātprakses izveidošanai.
 • Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”.
 • Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 149”, Valkā.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Saulieši” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Valkā, Raiņa iela 108A uzturēšanai.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čorzemnieki 1. Zemes gabals”, Valkā.
 • Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Semināra ielā.
 • Par  nekustamā īpašuma „Koklītes” Ērģemes pagastā sadalīšanu.
 • Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Dzērvītes” nomu.
 • Par zemes lietošanas lēmumu pieņemšanas nodošanu Valkas novada pašvaldības Zemes komisijai.
 • Par grozījumiem 2009.gada 26. novembra nolikumā Nr.31 „Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums”.
 • Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim.
 • Par stipendiju skaitu Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013./2014. mācību gadā.
 • Par bērnu nokļūšanu Ērģemes pamatskolā.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
 • deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Tālavas ielā 45
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Latgales ielā 8.
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Varoņu ielā 39A.

 

JĀIEROSINA:

 • Par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes gabalu „Sēļi 9”, Valkas pagastā.
 • Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz mazdārziņu Nr.37, Kārķu pagastā.
 • Par nomas līguma noslēgšanu uz daļu no zemes gabala „Jaundobuļi”.
 • Par zemes gabala  Zvārtavas pagastā nomu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Cēsnieki” zemes gabala sadalīšanai.
 • Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības „Māras”, Valkas pagastā sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagasta „Pauguržēguri”, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0071 izsoles uzvarētāja atzīšanu.
 • Par  nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Ērģemes pagastā „Gobas”.
 • Par adrešu piešķiršanu garāžām, kas atrodas uz zemes vienības Mazā Semināra iela 1A, Raiņa iela 1A, Lauktehnikas iela 1A, Valkā.
 • Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala nomu Zvārtavas pagastā „Viļņi”.
 • Par Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
 • Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas apstiprināšana.
 • Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi (Latvijas Arhitektu savienības iesniegums par Pasaules arhitektūras dienām).

Komentāri 3

nevar but

veco staciju atkal liks izsole, vaitad ir atradies naudas maiss?

pirms 8 gadiem, 2013.09.25 21:55

Vārds1

Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu G.K.

kas ir G.K. ?

pirms 7 gadiem, 2013.09.26 13:28

izdoma

variantu ir maz. ja nodokli atnems, tad tas ir liels. kuram Svalka varetu but liels nodoklis, un to sauktu G. K.?

pirms 7 gadiem, 2013.09.26 16:13

Valka