Notiks Valkas novada domes sēde

Ceturtdien, 27.janvārī plkst.10.00 notiks kārtējā Valkas novada domes sēde. Informatīvajā daļā domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos Viesturs Zariņš informēs par SIA „Valkas Bioenergo Kompānija". Domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi ir:

 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par valsts nodevu atvieglojumiem par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem"" apstiprināšana. 
 • Nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību" apstiprināšana. 
 • Par atļauju pieņemt un pārdot Tūrisma un informācijas birojā dažāda veida ar tūrisma tēmu un Latvijas, Igaunijas, Valkas un Valgas simboliku saistītas preces (suvenīrus).
 • Par Valkas TIB  preču (suvenīru) cenas apstiprināšanu. 
 • Noteikumu „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli" apstiprināšana.
 • Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā. 
 • Par Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas sniegto pakalpojumu cenu apstiprināšanu brauktuvju slīdamības samazināšanai.
 • Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 14.§.) „Par Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2010.gada pamatbudžets" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2010.gada speciālais budžets" apstiprināšana. 
 • Saistošo  noteikumu Nr.__ „Valkas novada domes 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets" apstiprināšana 
 • Par Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu. 
 • Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu štatu - amatu sarakstu apstiprināšanu.
 • Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta.
 • Saistošo noteikumu Nr.___ „Valkas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets" apstiprināšana.
 • Par Valkas novada Kārķu pagastā esošā mazdārziņa Nr.52 nomu.
 • Ņinas Virodovas iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabaliem „Krūkļi" Valkas pagastā, Valkas novadā.
 • Par platības precizēšanu pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas Valkas novada Valkas pagastā ar nosaukumu „Stoķu kapi". 
 • Annas Šostakas iesnieguma izskatīšana par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabalu „Dimzas" Kārķu pagastā, Valkas novadā. 
 • Par Annas Veidemanes iesnieguma izskatīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Baudži" sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Zvārtavas pagastā.
 • Par  nekustamā īpašuma „Mirdzas" sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu Vijciema pagastā.
 • Gunta Birzgaļa iesnieguma izskatīšana. 
 • SIA „Kuģis" iesnieguma izskatīšana.
 • Par grozījumiem zemes gabalu nomas līgumā.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo pabalstu piešķiršanu"" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35  „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot trūcīgās ģimenes (personas) statusam un maznodrošinātas personas ienākuma līmeņa noteikšana Valkas novadā"" apstiprināšana.
 • Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā"" apstiprināšana.
 • Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 JĀIEROSINA:

 • Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Leldes Dienavas privātpraksei.
 • Par adreses noteikšanu zemes gabalam Valkas novada Valkas pilsētā.
 • Par valstij piekritīgo zemi.
 • Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabaliem un nomas pirmtiesību iegūšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma „Sedieši" sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu Valkas pagastā.
 • Par ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un nomas līguma slēgšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „Lejasvīndedzes 1" sadalīšanai.
 • Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.

Valka