Parakstīts nomas līgums par ražošanas ēku un teritoriju “Zaļkalni” Kārķu pagastā

19. martā starp Valkas novada domi un mēbeļu produktu ražošanas uzņēmumu SIA "WEGA" noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par ražošanas ēku un teritoriju “Zaļkalni”, Kārķu pagastā.

Investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, nomas tiesības uz 30 gadiem minētais uzņēmums ieguva izsoles rezultātā, kas norisinājās 26. februārī. Objekts tiek iznomāts mēbeļu un interjera produktu ražošanas un montāžas ražotnes vajadzībām.

Izsoles objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads” veido:

  • zemes vienība 0.6680ha platībā;
  • ražošanas ēkas, kas sastāv no biroja korpusa, ražošanas/noliktavu korpusiem;
  • pievedceļš, slēgtā ugunsdzēsības tvertne, labiekārtota teritorija;
  • apbūves tiesība uz zemes vienību “Zaļkalni”, visā tās platībā.

Ražošanas teritorija īpašumā “Zaļkalni” izveidota Valkas novada domes Eiropas Savienības fonda projekta - Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

Valka