Pilsētas ūdensvadā būs tīrs un kvalitatīvs ūdens

Oktobra otrajā pusē ir uzsākti darbi pie Valkas pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecības. Pēc gada un pāris mēnešiem sāksim lietot tikai tīru ūdeni.

"Līgums par darbu veikšanu ir noslēgts ar būvniecības firmu SIA "Water SER". Pēc apstiprinātā laika grafika, projektēšanas darbus veiks ziemā, bet būvdarbus paredzēts uzsākt pavasarī," "Ziemeļlatviju" informē Valkas domes Ūdenssaimniecības projektu darba grupas vadītājs Jānis Galgāns.Objekta nodošanas termiņš ir 2009. gada 10. janvāris. Ūdens sagatavošanas iekārtu būvlaukums atrodas Valkā, Tālavas ielā 67. 30. oktobrī darbu pieņemšanas - nodošanas komisija, kuras sastāvā bija gan uzņēmēja, gan būvuzraudzības, gan pasūtītāja - Valkas pilsētas domes - pārstāvji, pārbaudīja līdz šim paveikto darbu kvalitāti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Valkā" ietvaros. Pēc komisijas atzinuma, darbu kvalitāte ir apmierinoša un konstatētās nepilnības vai novirzes no projektā noteiktajām prasībām uzņēmējam ir jānovērš līdz valsts pieņemšanas un nodošanas komisijai, kura ir paredzēta šomēnes. Vienlaicīgi notiek intensīvs darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes "Ūdenssaimniecības attīstības II kārtai Valkā". Arī otrās kārtas projektam ir paredzēts piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tehniski ekonomisko pamatojumu tam izstrādā firma "L4", un šo darbu beigu termiņš ir 2008. gada janvāris.Noslēgtā līguma darbi tiek veikti pēc Inženieru konsultantu starptautiskās federācijas dzeltenās grāmatas noteikumiem, un tas nozīmē, ka projektēšanas darbus un būvdarbus veic viens uzņēmējs. Kopējās projekta izmaksas ir 1256513,24 eiro.Kā paskaidroja J. Galgāns, visas artēziskās akas tiks aiztamponētas un ūdeni pilsētas ūdensvadam ņems tikai no urbuma Tālavas ielā 67. Protams, nevar cerēt, ka arī dzīvoklī tūlīt nonāks nevainojami tīrs ūdens. Pēc atdzelzošanas aizritēs četri vai pieci mēneši, līdz visa sistēma paspēs pašattīrīties. Šo procesu var paātrināt ar piespiedu skalošanu, taču projektā tam līdzekļi nav paredzēti līdzekļi. Gadījumā, ja iedzīvotāju atsaucība būs gana liela, tad būs iespēja procesu paātrināt.

Valka