Svinīgi uzsāks jauno notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecību Valkā

Piektdien, 16. septembrī plkst.10:00 Valkas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā (Valkā, Vienības gatvē 37) jauno notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pamatos tiks guldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Vēstījumu parakstīs LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Raimonds Vējonis, Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un SIA „Water Ser" valdes priekšsēdētājs Jānis Zviedris.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvniecība tiek veikta Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta" (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016) ietvaros.

Attīrīšanas ietaišu projektēšanu un būvniecību veic SIA „Water Ser". Līguma kopējās izmaksas ir 1 798 631.46 lati, no attiecināmām izmaksām 1 137 942.97 finansē ES, bet 59 891.73 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Būvuzraudzību objektā veiks Personu apvienība SIA „REM PRO" un SIA „Sweco Lietuva". Līguma kopējās izmaksas ir 32 800.92 lati, no attiecināmām izmaksām 20 582.11 finansē ES. 1 083.27 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas novada domes līdzekļiem.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir liels tehniskais nolietojums (iekārtas darbojas kopš 1976.gada) un tās neatbilst faktiskajai un prognozētajai noslodzei. Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tiks nodrošināta to droša, uzticama un optimāla ekspluatācija, atbilstoši normatīvo aktu prasībām arī ilgtermiņā.

Valka