Tiks uzsākti būvdarbi ražošanas teritorijas izveidei Kārķu pagastā

2021. gada janvārī Valkas novada dome uzsāka projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu (Nr. 3.3.1.0/20/I/016), kura ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala "Līdumi" (kadastra numurs 9466 005 0287), uzbūvēt jaunu ražošanas ēku (tipveida angārs, apbūves laukums līdz 500 m2) un ar to saistīto infrastruktūru (ražošanas ēkai nepieciešamais elektroenerģijas pieslēgums, plānotā jauda 110 A).

Ražošanas teritorijas būvdarbus veiks SIA "PRO DEV" (reģ. Nr. 40003776456), līguma summa 222 745,67 EUR, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „Marčuks” (reģ. Nr. 42403037066), līguma summa 5959,00 EUR un būvdarbu autoruzraudzību – būvprojekta izstrādātājs SIA "VV PROJEKTS" (reģ. Nr. 50003794631), līguma summa 600,00 EUR (visas summas bez PVN 21%).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 13. janvāris līdz 2022. gada 12. janvāris. Projekts tiek īstenots 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2.atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas 250 198,28 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 233 467,11 EUR. 160 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 8 026,12 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 82 172,16 EUR.

Valka