Valkā būvē dzeramā ūdens attīrīšanas staciju

Šonedēļ Valkā uzsākta dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas celtniecība un jau tuvākā nākotnē Valkas iedzīvotāji saņems tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

 

Atklāta valsts iepirkuma konkursa rezultātā tiesības veikt projektēšanas un celtniecības darbus ieguva līgumsabiedrība "WATER SER - EKO". Līgumā atrunāto veicamo darbu kopējās izmaksas ir 1256513 eiro. "Stacijas nodošanas termiņš ir 2009. gada 10. janvāris.

 

 

66 procentus no projekta kopējām izmaksām sedz ES Kohēzijas fonds, 18,31 procents ir pašvaldības daļa, bet atlikušo sedz no valsts budžeta līdzekļiem," informē Ūdenssaimniecības projektu darba grupas vadītājs Jānis Galgāns.

 

Šī projekta ietvaros paredzēta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un trīs jaunu artēzisko urbumu izbūve. Valkas pilsētas teritorijā likvidēs un tamponēs līdz šim strādājošās un savu laiku nokalpojušās artēziskās akas.

 

 

Ir izveidota dzeramā ūdens monitoringa sistēma Tālavas ielas 67 ūdensgūtnes rajonam, darbosies otrā pacēluma sūkņu stacija, kura nodrošinās pilsētas ūdensvadā konstantu spiedienu, divi apakšzemes rezervuāri attīrītā ūdens uzglabāšanai un padošanai pilsētas tīklā. Darbi notiek ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās" ietvaros.

Valka