Valkas dome: Lemj svarīgus jautājumus

Notikusi Valkas pilsētas domes sēde, kurā pašvaldības deputāti izskatīja dienesta dzīvokļu lietošanas noteikumus un saistošos noteikumus "Par pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem".

Skatīja arī nosaukuma maiņu Uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma informācijas centram, par ERAF finansējuma saņemto līdzekļu novirzīšanu Valsts kases kredīta procentu dzēšanai,

 

 

par līdzfinansējuma piešķiršanu projektā "Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" infrastruktūras attīstība", par finansējuma piešķiršanu pilsētas infrastruktūras sakārtošanas darbiem, par sociālo dzīvokļu Valkā, Rūjienas ielā 3e uzturēšanas un komunālo pakalpojumu apmaksu,

 

 

 par dzīvojamo telpu statusa maiņu dzīvoklim Valkā, Ausekļa ielā 6 - 41, par dzīvojamās mājas "Dzirnavnieki" nodošanu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā, par neapdzīvojamo telpu nomu Ilzei Leicānei, individuālajam uzņēmumam "Marija" un SIA "Vidzemes slimnīca",

 

 

par Valkas pilsētas 2008. gada stipendiāta noteikšanu un par izvirzīšanu apbalvošanai ar Valkas rajona padomes Atzinības rakstu un Valkas pilsētas domes Atznības rakstu.

Valka