Valkas novada domē ceturtdien

Valkas novada domē ceturtdien, 14.novembrī pulksten 9.00 sāksies Finanšu komitejas, bet pulksten 13.00 Attīstības lietu komitejas sēde.

Attīstības lietu komitejas sēdes darba kārtības projekts

Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju un Valkas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reģionam arzinuma saņemšanai.
    Ziņo – Kristīne Salniņa, Teritorijas plānotāja
Tūrisma informācijas biroja priekšlikumu apspriešana.
     Ziņo – Anita Tannenberga, TIB vadītāja
 
Par ES projektu pieejamību novadiem, kuros ir reģionālās attīstības centri.Ziņo –  Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs
 
Sadarbība ar VAS „Latvijas valsts meži”.     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs
 
Par 2014.gada Labdarības Robežtirgu u.c. pasākumiem.     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs
 
Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.


Finanšu komitejas sēdes darba kārtības projekts  
 
Par Saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.Ziņo –  Ilze Grandava,  Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.Ziņo  – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§.) 41.pielikumā.Ziņo  – L.Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§.) 41.pielikumā.Ziņo  – L.Veinberga, Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” direktore
Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.Ziņo –  Dzintra Auzāne, Izglītības pārvaldes vadītāja
Par noteikumu „Valkas Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba kārtības noteikumi” apstiprināšanu.Ziņo  – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
Par automašīnas ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC (valsts reģistrācijas Nr.BV 9426) norakstīšanu.Ziņo  – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
Par neapdzīvojamo telpu nomu Vidzemes partijai.     Ziņo – SIA „Valkas Namsaimnieks”  pārstāvis
R.K. iesnieguma izskatīšana.Ziņo  – SIA „Valkas Namsaimnieks” pārstāvis
Par reklāmas stenda atjaunošanu.Ziņo  – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu jautājumos
Par Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmuma „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas pagastā” (protokols Nr.20. 32.§.) atcelšanu.Ziņo –  Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu jautājumos
Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Valka