Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē pieņemtie lēmumi

Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē pieņemtie lēmumi

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.44 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets””;


Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu Ls 200000,- (divi simti tūkstoši latu)  vai ekvivalentu citā valūtā  no Latvijas Republikas Valsts kases;


Apstiprināt 2014.gadā izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, šādu finansējumu uz izglītojamo un pedagogu skaitu:


Papildu literatūras iegādei:

uz vienu skolas izglītojamo Ls 1.75 EUR 2.50

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 1.05 EUR 1.50

Uzskates līdzekļu iegādei:

uz vienu skolas izglītojamo Ls 1.40 EUR 2.00

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 1.05 EUR 1.50

Didaktiskās spēles

uz vienu skolas izglītojamo Ls 0.35 EUR 0.50

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 0.35 EUR 0.50


Digitālo mācību līdzekļu un resursu iegādei

uz vienu skolas izglītojamo Ls 1.55 EUR 2.20

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 1.05 EUR 1.50


Izdales materiālu iegādei

uz vienu skolas izglītojamo Ls 5.60 EUR 8.00

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 2.80 EUR 4.00


Mācību materiālu iegādei

uz vienu skolas izglītojamo Ls 12.60 EUR 18.00

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 5.60 EUR 8.00


Dienasgrāmatu iegādei

 uz vienu skolas izglītojamo Ls 1.05 EUR 1.50


Mācību ekskursiju organizēšanai:

uz vienu skolas izglītojamo Ls 5.05 EUR 7.20

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 1.40 EUR 2.00


Balvu iegādei (diplomi, medaļas, grāmatas utml.):

uz vienu skolas izglītojamo Ls 1.05 EUR 1.50

uz vienu pirmsskolas izglītojamo Ls 0.49 EUR 0.70


Metodisko līdzekļu un materiālu iegādei 

uz vienu pedagoģisko darbinieku Ls 2.80 EUR 4.00

Kursu, semināru, lekciju organizēšanai

 uz vienu pedagoģisko darbinieku Ls 5.05 EUR 7.20.


Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu iegādei atbilstoši iestādes attīstības plānā paredzētajam un izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajam.


Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mēbelēm un telpu remontiem atbilstoši to nolietojumam, izglītojamo veselības un drošības nodrošināšanai un iestādes attīstības plānā paredzētajam;


Apstiprināt Noteikumus Nr.5 „Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darba kārtības noteikumi”;Pārdot automašīnu ZIL-130 ar hidropacēlāju BC-22-MC (valsts reģistrācijas Nr.BV 9426, izlaiduma gads-1974.) par brīvu cenu, kas pārsniedz automašīnas metāllūžņu cenu;


Finansiāli neatbalstīt SIA „K”, reģ. Nr.390300108, juridiskā adrese: Parka iela 23, Valka, Valkas novads, reklāmas stenda atjaunošanu tranzītielas malā Parka ielā, Valkā, Valkas novadā;


Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.45 „Kārtība, kādā novērtē un ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas būves”;Nodot AAS „Balta” rīcībā vieglo automašīnu AUDI A6 (valsts reģistrācijas Nr.JH 6585, izlaiduma gads-2009.). Izslēgt no Valkas novada domes bilances vieglo automašīnu AUDI A6 (valsts reģistrācijas Nr.JH 6585, izlaiduma gads-2009.); 


Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzelzceļa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža”, 2013.gada 8.novembra izsoli par nenotikušu;


Apstiprināt Noteikumus Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Valkas novada pašvaldībā”;


Apstiprināt aktualizētās Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas projektu – „Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam (ar 2013.gada grozījumiem)”. Apstiprināt Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projektu; 


Piešķirt Ls 200,- (divi simti lati) Nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi” veidošanai;


Atbalstīt un perspektīvā risināt jautājumu par BMX trases būvniecību Valkas novadā;


Atbalstīt Valkas novada informācijas par notikumiem novadā ievietošanu izdevumā „LATVIJA.FESTIVĀLI.2014”, piešķirot Ls 150, samaksu veicot līdz 2014.gada 1.februārim.


Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.46 „Par aizgādņa pabalstu”;

Piešķirt *** Valkas novada stipendiju citā novadam nepieciešamā specialitātē;

Piešķirt *** Valkas novada stipendiju sporta skolotājs/treneris specialitātē;

Piešķirt *** Valkas novada stipendiju sporta skolotājs/treneris specialitātē;

Piešķirt *** Valkas novada stipendiju sporta skolotājs/florbola treneris specialitātē;


Lai realizētu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/80), ņemt aizņēmumu  LVL 187275 (Viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci lati) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.


Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.15, 15.§) šādus grozījumus: 1.1. Izteikt lēmuma 1.4.punktu šādā redakcijā:      „1.4. Māris Pandalons – Būvvaldes vadītāja p.i.” 1.2. Izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:      „1.5. Ilona Opmane – VZD pārstāve”.

Valka