Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra sēdē pieņemtie lēmumi 2

Apstiprināt Ls 2541,00 sadali mācību līdzekļu iegādei no valsts budžeta līdzekļiem. Iekļaut katras skolas budžeta tāmē valsts budžeta līdzekļus mācību līdzekļu iegādei:


Izglītības iestāde

Finansējums piecgadīgajiem un sešgadīgajiem LVL

Finansējums 1.-12.klašu skolēniem LVL

Finansējums Kopā LVL

Ērģemes pamatskola

122.25

90.72

212.97

Kārķu pamatskola

57.05

73.71

130.76

Ozolu pamatskola

16.30

88.83

105.13

Vijciema pamatskola

98.65

83.58

182.23

Valkas pamatskola


761.67

761.67

Valkas ģimnāzija


455.49

455.49

PII „Pasaciņa”

603.10


603.10

Rūķu skola

89.65


89.65

Kopā

987.00

1554.00

2541.00


Piešķirt Ls 175,70 (viens simts septiņdesmit pieci lati 70 santīmi) Biedrībai „Futbola klubs „Valka Junior”” dalībai futbola turnīrā „Liepāja Amber cup” 2013.gada 1.-2.novembrī Liepājas Olimpiskajā centrā;Piešķirt Ls 54,10 (piecdesmit četri lati 10 santīmi) biedrībai „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām LMT un Latvenergo pakalpojumu izdevumu segšanai 2013.gada četriem mēnešiem;Piešķirt Ls 60,00 (sešdesmit lati) Valkas kultūras namam trīs aktieru ceļa izdevumiem Rīga-Maskava-Rīga dalībai Maskavā, starptautiskā teātru festivālā „Jaunie jaunajiem” š.g.1.-7.novembrī;Piešķirt Ls 63,63 (sešdesmit trīs lati 63 santīmi) Valkas novada bērnu un jauniešu centram „Mice” pedagogu profesionālās darbības pakāpes piemaksas nodrošināšanai;Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Valkas novada domes pamatskolās;Apstiprināt 2012./2013.gada apkures periodā ražošanas vienas megavatstundas cenu 28.49 Ls/MWh (40.54 EUR/MWh) bez PVN, pārvadei – 6.37 Ls/MWh (9.06 EUR/MWh) bez PVN, tirdzniecībai – 0.14 Ls/MWh (0.20 EUR/MWh) bez PVN. Vienas MWh siltumenerģijas gala cena – 35.00 Ls/MWh (49.80 EUR/MWh) bez PVN.Apstiprināt 2013./2014.gada apkures periodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju – 28.96 Ls/MWh (41.21EUR/MWh) bez PVN, pārvadei – 6.08 Ls/MWh (8.65 EUR/MWh) bez PVN, tirdzniecībai – 0.16 Ls/MWh (0.23 EUR/MWh) bez PVN. Vienas MWh siltumenerģijas gala cena – 35.20 Ls/MWh (50.09 EUR/MWh) bez PVN.Apstiprināt siltumenerģijas patēriņu viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai apkures sezonā – 0.123511 MWh/m3, vasaras periodā – 0.152342 MWh/m3. Apstiprināt maksu par viena m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju apkures periodā – 4.347 Ls/m3 (6.19 EUR/m3 ) bez PVN, vasaras periodā – 5.362 Ls/m3 (7.63 EUR/m3) bez PVN.      Apstiprināt 2013./2014.gada apkures periodā siltumenerģijas pārdošanas cenu juridiskām personām – 35.20 Ls/MWh (50.09 EUR ) bez PVN. (pilns lēmuma teksts www.valka.lv);Piešķirt finansējumu Ls 7355,00 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci lati) kultūras pasākumu rīkošanai;Pirkt zemesgabalu Valkā, Rīgas ielā 42, kadastra apzīmējums 9401 001 0820, platība 0.3106 ha, par summu LVL 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati), ja šādai pirkuma summai piekrīt zemesgabala pārdevēja;Piešķirt finansējumu Ls 2205,83 (divi tūkstoši divi simti pieci lati un 83 santīmi) ar  PVN Kārķu sporta zāles apkures sistēmas remontam;Piešķirt finansējumu Ls 225,23 (divi simti divdesmit pieci lati 23 santīmi) ar PVN ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstības vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei Kārķu pagastam; Atbalstīt privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” Valkas struktūrvienības 15 audzēkņu mācību maksas līdzfinansējumu Ls 1,25 (viens lats 25 santīmi) par vienu nodarbību stundu ( ne vairāk kā 4 nodarbības audzēknim) pēc SIA „BJMK” piestādītā rēķina;Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārķu pagastā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 3.kārtā līdz 2013.gada 8.novembrim SIA „Vides investīciju fondā”. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām (18 265,52 LVL), kā arī segt neattiecināmās izmaksas 19 299,81 LVL apmērā no Valkas novada domes budžeta;Konceptuāli atbalstīt Valkas novada domei piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, reģ.Nr.40003258333, adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, kapitāla daļu pārdošanu. Veikt Valkas novada domei piederošo kapitāla daļu novērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rīgas ielā 24 ar kopējo platību 12,9 m2 (telpu Nr.8, 3.stāvs) SIA „BlackBee”, reģ. Nr.40103654168, juridiskā adrese Keramikas iela 2 dz.67, Rīga, interneta veikala noliktavas izveidošanai. Apstiprināt sekojošus telpu nomas noteikumus: neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 12,9 m2; neapdzīvojamo telpu sastāvs – kabinets Nr.8; nomas līguma termiņš – no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.oktobrim (ieskaitot); nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN) – 1,00 LVL;Konceptuāli atbalstīt izglītības, kultūras un sporta jomu reorganizāciju Valkas novadā, izveidojot Izglītības, kultūras un sporta nodaļu. Turpināt darbu pie Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izveidošanas,  izstrādājot priekšlikumus nodaļas struktūrai, pienākumu sadalei, amatu saraksta izmaiņām;Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935; Atļaut Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Undai Ozoliņai savienot deputātes amatu ar  Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājas amatu;Apstiprināt priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautājumos 2013.gada 27.septembra rīkojumu Nr.88a-v „Par novada  domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Izraēlu””;Atbalstīt LPS priekšlikumu un piešķirt LVL 107,32 (ar PVN)  Valkas novada karoga izgatavošanai, kas nepieciešams pasākuma „Lepni zem Latvijas karoga” norisei 2013.gada 16.-17.novembrī kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”;Atbrīvot Undu Ozoliņu no Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos amata pienākumu pildīšanas;Izveidot darba strīda komisiju šādā sastāvā: Aija Jurjāne – novada domes juriste; Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja; Ernests Lībietis – novada domes deputāts. Uzdot komisijai līdz 2013.gada 22.novembrim izvērtēt *** pārkāpumu un sagatavot atzinumu disciplinārlietā.  

Informāciju apkopoja:

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Veinberga, 64707489
Komentāri 2

Audi A6

kad beidzot šķēles pakalpiņš krauklis pacels sev algu ir taču pelnijis, vismaz par dzīvnieka notriekšanu

pirms 7 gadiem, 2013.11.25 14:34

op

Pēc publikācijas ZL sanāk, ka patreiz šķēles melnais zirdziņš ir sjademe

pirms 7 gadiem, 2013.11.30 16:56

Valka