Valkas novada domes 25.jūlija sēdē pieņemtie lēmumi  5

Ceturtdien, 25.jūlijā notika kārtējā Valkas novada domes sēde, kurā nolēma:       

 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””.
 • Noteikt, ka 2012.gada 25.oktobra Valkas novada domes lēmumā „Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 30.septembrim”(protokols Nr.12, 50.§) apstiprinātā piegādātās siltumenerģijas cena ir piemērojama līdz 2013.gada 31.decembrim.
 • Piešķirt finansējumu:

- Vijciema pagasta pārvaldei inventāra iegādei jaunajām pagasta pārvaldes telpām Ls 1950.- no budžeta līdzekļiem

- Vijciema ūdensapgādes sistēmas remontam Ls 1500.-

- Vijciema tautas nama aprīkojuma iegādei Ls 3179.88 no budžeta līdzekļiem;

- Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģemes ciemā” izstrādei un autoruzraudzībai Ls 9075.-

- Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā” izstrādei un autoruzraudzībai Ls 5379.06

- Latvijas – Igaunijas institūtam tālākas darbības nodrošināšanai Ls 2791.90

- Biedrībai „Volejbola klubs „Valka”” – pludmales volejbola turnīra norisei Ls 500.-

Veikt grozījumus Valkas novada pamatbudžetā, atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

 • Pilnvarot Valkas novada Pašvaldības policiju veikt kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikt kontroli pār mehāniskotransportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts akciju sabiedrību „'Ceļu satiksmes drošības direkcija”', lai nodrošinātu informācijas ievadi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par sastādītajiem protokoliem un uzliktajiem naudas sodiem.
 • Apstiprināt komisijas sastāvu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei:

Komisijas priekšsēdētāja:

Dzintra Auzāne –  Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja;

Komisijas locekļi:

Unda Ozoliņa  – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos;

Valdis Šaicāns – Valkas novada domes deputāts;

Sandra Pilskalne –  Valkas novada domes deputāte;

Ernests Lībietis - Valkas novada domes deputāts;

Līvija Kreile –  daiļamatu meistare;

Marita Treijere –  Zvārtavas pagasta biedrības “Atrodi laiku sev” biedre;

Uzdot Valkas novada BJC „Mice” direktorei Vitai Kalvānei un izglītības metodiķei Inesei Lečmanei piedalīties komisijas darbā kā interešu izglītības ekspertiem. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem katru gadu līdz 20.jūnijam iesniegt Izglītības pārvaldē visas izglītības iestādē īstenojamās interešu izglītības programmas.

 • Iecelt Ievu Cīruli Kārķu pamatskolas direktora amatā. Lēmums stājas spēkā pēc direktora amata kandidatūras I.Cīrules saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
 • Iecelt Irinu Ziemiņu Ozolu pamatskolas direktora amatā. Lēmums stājas spēkā pēc direktora amata kandidatūras I.Ziemiņas saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
 • Valkas novada domes Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputātus:

Ventu Armandu Kraukli, Undu Ozoliņu, Agri Simuli, Viesturu Zariņu, Aivaru Ikšeli, Ernestu Lībieti, Aivaru Sjademe.

 • Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejā ievēlēt deputātus:

Agri Simuli, Ventu Armandu Kraukli, Ivaru Noviku, Mārtiņu Kreili, Andi Sulu, Aivaru Gaili, Valdi Šaicānu.

 • Valkas novada domes Sociālo lietu komitejā ievēlēt deputātus:

Viesturu Zariņu, Ventu Armandu Kraukli, Andi Sulu, Vitu Bērziņu, Ernestu Lībieti, Sandru Pilskalni, Aivaru Gaili.

 • Apstiprināt Valkas novada Zemes komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Vents Armands Krauklis –  domes priekšsēdētājs,

Komisijas locekļi:

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja;

Aivars Cekuls – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs;

Sarmīte Spuldzeniece –  Būvvaldes vadītāja;

Gunta Miķelsone –  VZD pārstāve.

 • Apstiprināt Valkas novada Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Viesturs Zariņš –  domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;

Komisijas locekļi:

Ivars Noviks – domes deputāts;

Agris Simulis – domes deputāts;

Aivars Cekuls – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs;

Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja;

Aida Indusa – SIA „Metrum”  Valkas biroja vadītāja;

Pēteris Gudrinieks –  sertificēts būvuzraugs.

 • Pamatojoties uz Ziemeļvalstu Ministru padomes apstiprināto projektu, Imatras pašvaldības (Somija) un Vejles pašvaldības (Dānijā) uzaicinājumiem, piedalīties apmācību vizītē Somijā laika posmā no 2013.gada 30.septembra līdz 3.oktobrim un apmācību vizītē Dānijā laika posmā no 2013.gada 9. līdz 12.oktobrim. 4 (četri) novada domes darbinieki (domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs) tiek komandēti uz apmācību vizīti Somijā un 5 (pieci) novada domes darbinieki (domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu jautājumos Viesturs Zariņš,  Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Lāsma Engere,Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Jana Putniņa, Teritorijas plānošanas daļas nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska) – uz apmācību vizīti Dānijā. Segt 30% no projekta izmaksām (1714,29 EUR jeb 1204,81 LVL) no novada domes budžeta līdzekļiem.
 • Atbalstīt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas dalību projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtā līdz 2013.gada 22.augustam. Apliecināt, ka J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkai Valkā, Semināra ielā 25 attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 47% apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām (83 595,52 LVL), kā arī segt neattiecināmās izmaksas 13 000,00 LVL apmērā.
 • Pagarināt ar Vladimiru Beļajevu 2009.gada 14.augustā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (telpu grupas numurs: 003, telpu numurs 1, 5) nomas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.augustam (ieskaitot).
 • Apmaksāt Valkas novada izlases dalībnieku dalības maksu II Limbažu starptautiskajā šaha festivālā „Vidzemes vasara 2013” pēc piestādītā rēķina Ls 40,- apmērā. Apmaksāt Valkas novada izlases dalībnieku ceļa izdevumus un izdevumus par naktsmītnēm pēc izdevumu attaisnojošu dokumentu piestādīšanas, bet ne vairāk kā Ls 45,- apmērā.
 • Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšana”. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam līdz 2013.gada 26.jūlijam (ieskaitot) ar rīkojumu izveidot Valkas novada civilās aizsardzības komisiju.

Komentāri 5

no laukiem

Dikti man ar gribas zināt ikurāt kādās zinātņu jomās mūsu novada gaišākie prāti jūtas tik vāji, ka jādzenas prom tādu gaisa gabalu aizjūras mācībās, un par tādu naudu, par ko ne tikai vienu, bet vaselu baru aunu var nopirkt.

pirms 8 gadiem, 2013.07.31 12:49

cvs

..Ziemeļvalstu Ministru padomes apstiprināto projektu... - uz kādu projektu? Jums taču tagad vesels birojs izveidots ar filologiem , varbūt varat precīzāk uzrakstīt.

pirms 8 gadiem, 2013.07.31 13:01

putns

a kur valkas novada ir ipasi aizsargajamas zonas?

pirms 8 gadiem, 2013.07.31 15:49

Mazais

Nu gribējās, taču aibraukt ceļojumā pa domes naudu!

pirms 8 gadiem, 2013.07.31 17:17

iznak ka, Valka

prata speles ir vairak neka 10 reizes neatbalstamakas par fiziskajam

pirms 8 gadiem, 2013.07.31 18:06

Valka