Valkas novada domes 28.februāra sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets””.
• Apstiprināt Valkas novada domes pamatbudžeta līdzekĜu atlikumu uz 01.01.2012. – Ls
546159,-. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada pamatbudžeta ieĦēmumus – Ls 7155676,-.
Apstiprināt Valkas novada domes finansēšana avotu–aizdevumu – Ls 2066890,-. Apstiprināt
Valkas novada domes 2012.gada pamatbudžeta izdevumus – Ls 8547480,-. Apstiprināt Valkas
novada domes finansēšanas aizdevumu atmaksu – Ls 886188,-. Apstiprināt Valkas novada domes
ieguldījumu pamatkapitālā – Ls 30745,-. Apstiprināt Valkas novada domes pamatbudžeta līdzekĜu
atlikumu uz 31.12.2012. – Ls 304312,-
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Valkas novada domes 2012.gada speciālais budžets””.
• Apstiprināt Valkas novada domes speciālā budžeta līdzekĜu atlikumu uz 01.01.2012. – Ls 1651,-
. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada speciālā budžeta ieĦēmumus – Ls 112857,-.
Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada speciālā budžeta izdevumus – Ls 100593,-.
Apstiprināt speciālā budžeta līdzekĜu atlikums uz 31.12.2012. – Ls 13915,-
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr.8 „Valkas novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””.
• Apstiprināt Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekĜu atlikumu uz
01.01.2012. – Ls 10571,-. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžeta ieĦēmumus – Ls 22310,-. Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžeta izdevumus – Ls 6992,-. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta
līdzekĜu atlikumu uz 31.12.2012. – Ls 25889,-
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Valkas novada domes 2013.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžets”.
• Sadarboties ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Eiropas Reăionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos”,
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 ieviešanā.
• Apstiprināt piemaksu par papildus pienākumu veikšanu:
- Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājai par svinīgo ceremoniju scenāriju gatavošanu un norises
organizēšanu Ls 10,- par nostrādāto stundu;
- vadītājas vietniekam – par dalību svinīgo ceremoniju nodrošināšanā – Ls 5,- par nostrādāto
stundu.
• Noteikt priekšvēlēšanu aăitācijas periodā par priekšvēlēšanu aăitācijas veikšanu nomas maksu
Ls 3,- (trīs lati) stundā (bez PVN) Valkas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
telpām, kurām Valkas novada dome līdz šim nav noteikusi nomas maksu. Noteikt, ka katra
politiskā partija vai partiju apvienība var izmantot bez maksas Valkas novada pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošās telpas priekšvēlēšanu aăitācijas veikšanai vienu reizi uz divām stundām pēc
izvēles Valkas novada administratīvajā teritorijā.
• Pagarināt ar SIA „Rozi” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā
3E nomas līguma termiĦu līdz 2014.gada 31.decembrim (ieskaitot).
• Izdarīt 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.7 „Valkas novada pedagoăiski medicīniskās komisijas
nolikums” šādus grozījumus:
- izteikt 4.2.3.punktu šādā redakcijā: „4.2.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem
no 1. līdz 4.klasei.”;
- izslēgt 49.punktā vārdus „Atzinuma dublikāta paraugs pielikumā (7.pielikums)”;
- pedagoăiski medicīniskās komisijas Atzinumu noformēt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam
paraugam.

• Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Ērăemes pagastā „Gobas”, kadastra numurs 9452 010 0057, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9452 010 0057, platība 6.87ha.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no
dzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9496 010 0030 001), divām palīgēkām (kadastra
apzīmējums 9496 010 0030 002 un 9496 010 0030 003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums
9496 010 0030) ar kopējo platību 0.4964ha.
• Atsavināt neapbūvētu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Valkā, Meža iela 2D, ar kadastra
numuru 9401 007 0023, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0021 un
kopējo platību 3326 m2
, pārdodot to par brīvu cenu viena pretendenta pieteikšanās gadījumā, bet
vairāku pircēju pieteikšanās gadījumā – izsolē.
• Nodot atsavināšanai neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā
„KalnastrautiĦi”, kadastra apzīmējums 9496 007 0075, platība 6.7ha, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo īpašumu „Kalnamandēgi”,
kadastra numurs 9496 007 0084, Zvārtavas pagastā, Valkas novads, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu: 9496 007 0084, platība 0.3975ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 9496 007 0084 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084 002, 9496
007 0084 003, 9496 007 0084 004 un 9496 007 0084 005.
• Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 „Valkas novada dzīvokĜu
komisijas nolikums” šādus grozījumus:
- aizstāt 1.1.punktā skaitli „3” ar skaitli „ 4”;
- svītrot 3.4.4.apakšpunktā vārdu „sēžu”;
- aizstāt 3.5.punktā vārdu „divi” ar vārdu „trīs”.
• Atbalstīt LikteĦdārza 38 Latvijas Ozolu godasardzes izveidi un piešėirt nodibinājumam
„Kokneses fonds”, reăistrācijas Nr.40008092535 (konta Nr.LV10UNLA 0050 0068 7884 4) Ls
250
• Līdzfinansēt Biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādāto projekta iesniegumu „Valkas novada attālo
teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana” 684,44 LVL apmērā, ja projekts tiks
atbalstīts no Sabiedrības Integrācijas fonda izsludinātā Nevalstisko organizāciju projektu
programmas projektu iesniegumu atklātā konkursā. Projekta kopējais finansējums 13564,37 LVL.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Ērăemes pagastā „Strauti”, kadastra numurs 9452 011 0163,
izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kas izsolē nosolīja augstāko cenu Ls
4241.00 (četri tūkstoši divi simti četrdesmit viens lats).
• Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā „Par Valkas novada
domes izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmēm 2013.gadam savstarpējiem norēėiniem
atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” bez valsts dotācijām un ieĦēmumiem izglītības iestādei Bērnu un jauniešu
centram „Mice”.
• Lūgt Valsts kasi Valkas novada aizdevuma līgumos noteiktās procentu likmes mainīt uz Valsts
kases aktuālo mainīgo viena gada likmi.
• Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par darbinieku
veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” (protokols Nr.13, 4.§), papildinot lēmumu ar
1.11.punktu šādā redakcijā:
„1.11. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas strādnieks, kura amata pienākumos ietilpst
klaiĦojošo dzīvnieku izėeršana un uzturēšana dzīvnieku patversmē”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu
jautājumu risināšanā”.
• Sadarboties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, reă.Nr.40008002279, Sabiedrības
integrācijas fonda izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Eiropas Ekonomiskās zonas
finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros.
• Līdzfinansēt Biedrības „Ugunspuėe” izstrādāto projektu „KrāšĦi tērpi koncertos un
videoierakstos” 124,80 LVL apmērā, ja projekts tiks atbalstīts no Borisa un Ināras Teterevu fonda
izsludinātās programmas „Nāc un dari! Tu vari!”. Projekta kopējais finansējums 1248 LVL.
• Atbalstīt Valkas novada domes dalību BJC „Mice” izstrādātajā projektā „Pavasaris Jauniešu
birojā”, kurš sagatavots iesniegšanai programmai „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to
darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.
• Atbalstīt Kārėu jauniešu centra izstrādāto projektu „Vēstures krātuve – „Meklējam saknes!”,
kurš sagatavots iesniegšanai projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to
darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

Valka