Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Valkas novada domes 28.marta sēdē pieņemtie lēmumi 6

 Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Ērăemes pagastā: „Pauguržēguri”, kas sastāv no piecām savstarpēji
nesaistītām zemes vienībām ar kopējo platību 102.6ha: zemes vienība, platība 38ha; zemes
vienība, platība 28.2ha; zemes vienība, platība 9.7ha; zemes vienība, platība 22.6ha; zemes
vienība, platība 4.1ha. Noteikt, ka Valkas novada domes nekustamais īpašums „Pauguržēguri”
atsavināms izsolē pa daĜām, izsolot katru zemes vienību atsevišėi.

Noteikt šādu iepriekšminētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienību nosacīto
cenu: zemes vienība ar platību 38ha – Ls 34 000.00; zemes vienība ar platību 28.2ha – Ls
34 500.00; zemes vienība ar platību 9.7ha – Ls 3 500.00; zemes vienība ar platība 22.6ha –
Ls 17 500.00; zemes vienība ar platību 4.1ha – Ls 2 500.00.

Noteikt, ka nodrošinājuma apmērs par katras, atsevišėas zemes vienības izsoli ir: zemes vienībai
ar platību 38ha – Ls 3 400.00; zemes vienībai ar platību 28.2ha – Ls 3 450.00; zemes vienībai ar
platību 9.7ha – Ls 350; zemes vienībai ar platību 22.6ha – Ls 1750.00; zemes vienībai ar platību
4.1ha – Ls 250.00.

Noteikt atsavināšanas izsoles soli – Ls 100,00 (viens simts latu). Noteikt reăistrācijas maksu – Ls
10,00 (desmit lati). Apstiprināt iepriekšminētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Noteikt
izsoles laiku un vietu – 2013.gada 28.maijā plkst.13:00, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu zālē.

• Apstiprināt 2013.gada 25.maija pasākuma „Valkas novada svētki” Kārėu pagasta Kārėos,
vienas tirdzniecības vietas cenu (bez PVN):
- tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriĦa) – Ls 5.79 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotām pārtikas precēm – Ls 1.65 par
vienu vietu;
- tirdzniecībai ar atspirdzinošiem, bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati – Ls 4.96
par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar dārzeĦiem, grieztiem ziediem – Ls 3,72 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar daiĜamatniecības un amatniecības izstrādājumiem – Ls 1,65 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem – Ls 3,31 par vienu vietu;
- reklāma un tirdzniecība ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekĜiem – Ls 5,79 par vienu
vietu;
- dažāda veida atrakciju izvietošana – Ls 4,13 par vienu vietu.

PVN aprēėināt atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”. Visu par tirdzniecības
vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot Valkas novada
svētku organizatorisko pasākumu daĜējai segšanai.

• Piemērot SIA „PEPI RER” nekustamā īpašuma nodokĜa atlaidi 25% apmērā par nekustamajiem
īpašumiem Valkā, Parka ielā 25A, Parka ielā 25F, Parka ielā 23A, Parka ielā 23C, Meža iela 2D
un VaroĦu iela 35A.

• Piemērot SIA „Valkas MD” nekustamā īpašuma nodokĜa atlaidi 25% apmērā par
nekustamajiem īpašumiem Valkā: Parka ielā 25, Parka ielā 25B, Parka ielā 25E un Parka ielā 25G.

• Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 „Par termiĦu nekustamā īpašuma
nodokĜa parāda un nokavējuma naudas piedziĦai bezstrīda kārtībā”.

• Apstiprināt vienošanos Nr. VND/2012/615 „Par nekustamā īpašuma RaiĦa ielā 28, Valkā
(Tēraudskola) nomas līguma izbeigšanu”.

• Apstiprināt XI Lielā labdarības Robežtirgus mērėi: līdzfinansējums J.Cimzes vaska figūras
izgatavošanai. Visu par tirdzniecības vietu nomu iekasēto maksu, loterijas un labdarības desiĦu
ieĦēmumus ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot apstiprinātajam mērėim.

• Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta”
daĜēju realizāciju, Ħemt aizĦēmumu LVL 37510,00 (trīsdesmit septiĦi tūkstoši pieci simti desmit
lati) apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizĦēmuma atmaksu infrastruktūras projektam, kurā
pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 75% no kopējām izmaksām projekta
pabeigšanai, saskaĦā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta 3.daĜu. Iepriekšminētā
aizĦēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizĦēmuma saĦemšanas brīža ar atlikto

maksājumi 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo, mainīgo viena gada procentu likmi
par aizĦēmuma lietošanu.

• Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izmaksas mēnesī Valkas novada Ăimenes atbalsta
centra „Saulīte” savstarpējos norēėinos ar citām pašvaldībām Ls 290,- (divi simti deviĦdesmit
lati).

• Piešėirt finansējumu Ērăemes pagasta dzīvokĜu saimniecībai Ls 2959,- dušas telpas grīdas
remontam „Valžkalnos”.

• Piedalīties zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes 2013.gada 2.aprīlī rīkotajā izsolē
nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Rīgas ielā 8–7, Valkā un iegādāties dzīvokli Valkas novada
domes īpašumā, veicot ne vairāk kā divus izsoles soĜus.

• Piedalīties zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas 2013.gada 3.aprīlī rīkotajā izsolē
nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Rūjienas ielā 4–38, Valkā un iegādāties dzīvokli Valkas
novada domes īpašumā, veicot ne vairāk kā divus izsoles soĜus.

• Pagarināt ar Lūcijas Leles privātpraksi zobārstniecībā 2008.gada 1.aprīlī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas līguma termiĦu līdz 2015.gada 31.decembrim
(ieskaitot).

• Atteikt samazināt SIA „Ingra” prasīto neapdzīvojamo telpu nomas maksu LVL 1,00 par
kvadrātmetru par pamatdarbības telpām un LVL 0,70 par kvadrātmetru par palīgtelpām, jo
aprēėinātā minimālā nomas maksa telpām Rīgas ielā 22, Valkā ir LVL 1,12 par kvadrātmetru bez
pievienotās vērtības nodokĜa.

• Atlikt SIA „A.KārkliĦas doktorāts” iesnieguma izskatīšanu un skatīt atkārtoti nākošajā domes
sēdē pēc papildus informācijas saĦemšanas.

• Apstiprināt Nolikumu Nr.1 „Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa
nolikums”.

• Apstiprināt Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte” audzēkĦu kabatas naudu mēnesī –
10% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Apstiprināt Ăimenes atbalsta centra
„Saulīte” audzēkĦu, kuri turpina izglītību profesionālajās vidusskolās, uzturnaudu Ls 1 par katru
mācību iestādē pavadītu dienu un dienu, kad pamatotu iemeslu dēĜ nevar ierasties mājās
(piektdienas, sestdienas, svētdienas). Izmaksāt Valkas novada Ăimenes atbalsta centra „Saulīte”
katra audzēkĦa sveikšanai: dzimšanas dienā Ls 5, vārda dienā Ls 3.

• Apstiprināt Noteikumus Nr.2 „Par mērėdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas sadales kārtību”. Atzīt par spēku zaudējušu
Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par mērėdotācijas vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtību”.

• Apstiprināt Lielā Labdarības Robežtirgus, kas notiek katru gadu Valkā, Lugažu laukumā,
tirdzniecības vietas cenas (bez PVN):
- tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm – Ls 5,79 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriĦa) – Ls 5,79 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces)
– Ls 4,96 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati Ls – 4,96
par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar stādiem – Ls 4,13 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar dārzeĦiem, grieztiem ziediem – Ls 3,72 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm – Ls 3,72 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar daiĜamatniecības un amatniecības izstrādājumiem – Ls 1,65 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar to saistīta inventāra un barības pārdošanu – Ls 3,31 par vienu
vietu;
- tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru – Ls 5,79 par vienu vietu;
- tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem – Ls 3,31 par vienu vietu;
- reklāma un tirdzniecība ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekĜiem – Ls 5,79 par vienu
vietu;
- partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošana – Ls 16,53 par vienu
vietu;
- dažāda veida atrakciju izvietošana – Ls 4,13 par vienu vietu.

Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri. Ja nepieciešamā tirdzniecības vieta pārsniedz noteikto platību,
tad ir jāmaksā par papildus vietu pēc noteiktā cenrāža. PVN aprēėināt atbilstoši likumam „Par
pievienotās vērtības nodokli”. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas
novada domes ziedojumu kontā un izlietot apstiprinātajam mērėim.

• Norakstīt kravas speciālo ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 53AC300 (valsts reăistrācijas
Nr.4611LTN). Pēc norakstīšanas, automašīnu nodot lūžĦos.

• Piedalīties programmas „Inteliăenta Enerăija Eiropai” projektā „MESHARTILITY”, kura
ietvaros tiks parakstīts Pilsētu mēru pakts un izstrādāts Ilgtspējīgas enerăijas rīcības plāns.
Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju parakstīt Pilsētu mēru paktu.

• Piešėirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam ikgadējā atvaĜinājuma daĜu no
2013.gada 15.aprīĜa līdz 2013.gada 20.aprīlim (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2012.gada
1.oktobra līdz 2012.gada 17.decembrim. Piešėirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim
Albergam ikgadējā atvaĜinājuma daĜu un no 2013.gada 7.maija līdz 2013.gada 10.maijam
(ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2012.gada 18.decembra līdz 2013.gada 7.februārim.

• AtĜaut saskaĦošanu ar īpašnieku aizstāt ar iedzīvotāju informēšanu par veicamajiem darbiem
īpašumā „Irbītes”, Ērăemes pagastā, Valkas novadā tehniskā projekta „T-3022 „Pilskalni” Z-2, Z-
5 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Valkas novada Ērăemes pagastā. 0.4 kV ārējie
tīkli” ietvaros, jo sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai
esošā objekta vai tā daĜas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas

Komentāri 6

aprīĜa

Piešėirt,atvaĜinājuma daĜu,15.aprīĜa,AtĜaut saskaĦošanu,Ērăemes pagastā,daĜas izmantošana,
pasākuma „Valkas novada svētki” Kārėu pagasta Kārėos

pirms 5 gadiem, 2013.04.24 11:58

Mazais

Baigā gan ātrumā dome publicē ziņas. 28.marta ziņas- 24.aprīlī.

pirms 5 gadiem, 2013.04.24 19:01

Lielais

Nav jau priekš tevis domātas, sīkmani.

pirms 5 gadiem, 2013.04.25 10:26

Domnieks

Tas domāts deputātiem, lai viņi beidzot uzzina, ko nolemesi

pirms 5 gadiem, 2013.04.26 07:20

Lasītājs

Ne jau dome publicē ziņas, bet gan redakcija, kas acīmredzot strādā ļoti "zibenīgi"!!!

pirms 5 gadiem, 2013.04.26 18:20

Malda

Paskaties labāk pats www.valka.lv. Dome tieši pēc mēneša, īsi pirms nākošās domes sēdes publicē, iepriekšē'jā sēdē pieņemto. Šoreiz akmens redakcijas dārzā ir nevietā, ja nu vienīgi par to, ka paši paslinkoja un neaizgāja paklausīties, pierakstīt un mums izstāstīt ātrāk, nekā dome pati..

pirms 5 gadiem, 2013.04.28 19:48

Valka