Valkas novada domes Finanšu komitejā izskatāmie jautājumi

 Pirmdien, 16.septembrī plkst.13.00 Valkas novada domes sēžu zālē notiks Valkas novada domes Finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā:

 

 1. Par Vijciema tautas nama folkloras/ziņģu grupas iesniegumu „Par finansiālu atbalstu folkloras/ziņģu grupas „TUVU” dalībai 4.starptautiskajā festivālā Spānijā”.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 1. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administratore

 1. Par “Grozījumu saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administratore

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu Gitai Karisai

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administratore

 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākļu nodrošināšanas nolikums”.

Ziņo – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks

 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem”

Ziņo – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks

 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§)

Ziņo – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks

 1. Par līguma slēgšanu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu

Ziņo – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks

 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§)

Ziņo – Iveta Markova, Finanšu daļas vadītāja

 1. Par  līdzekļu piešķiršanu

Ziņo – Iveta Markova, Finanšu daļas vadītāja

 1. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem

Ziņo – Iveta Markova, Finanšu daļas vadītāja

 1. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Valka