Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejā izskatāmie jautājumi

Pirmdien, 16.septembrī plkst.9.00 Valkas novada domes sēžu zālē notiks Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas sēde. Darba kārtībā:

 

 1. Par neapdzīvojamo telpu nomu masiera privātprakses izveidošanai.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs

 1. Par Raiņa ielas 14 mājas pagalma remontu.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs

 1. Rīgas ielas 6B mājas iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs

 1. Par domes saimniecības pārziņa amata vietu.

Ziņo – Aivars Cekuls, izpilddirektors

 1. Par ugunsdrošības pasākumiem tuvojoties apkures sezonai.

Ziņo – Aivars Cekuls, izpilddirektors

 1. Par Vijciema atdzelžošanas iekārtu mājiņas grīdas remontu.

Ziņo – Iveta Markova, Finanšu nodaļas vadītāja

 1. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”

Ziņo – Aija Jurjāne, juriste

 1. Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „Celtnieks 149”, Valkā

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Saulieši” zemes gabala sadalīšanai

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Valkā, Raiņa iela 108A uzturēšanai

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čorzemnieki 1. zemes gabals”, Valkā

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, Mazā Semināra ielā

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par  nekustamā īpašuma „Koklītes” Ērģemes pagastā sadalīšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Dzērvītes” nomu

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.

 1. Par zemes lietošanas lēmumu pieņemšanas nodošanu Valkas novada pašvaldības Zemes komisijai

Ziņo – Aija Jurjāne, juriste

 1. R.Sjademes iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aivars Cekuls, izpilddirektors

 1. Par papildus finansējuma piešķiršanu lokālā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkai „Luturskola”.

Ziņo – Iveta Markova, Finanšu nodaļas vadītāja

 1. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Valka