Valkas novada domes sēde notiks ceturtdien

Kārtēja Valkas novada domes sēde tiks sasaukta šajā ceturtdienā, 28. janvārī. Kā ierasts, deputāti izskatīs virkni jautājumu, kā arī lems par dažādām novada aktivitātēm, kurām nepieciešama līdzekļu piesaiste. 


Pavisam domes sēdes darba kārtībā iekļauti 26 punkti:

 Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
 Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.
 Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta.
 Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
 Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2016.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēķiniem.
 Par saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
 Par saistošo noteikumu Nr.___ „Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
 Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.
 Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai.
 Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
 Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību – treniņu nometnei Portugālē.
 Par finansiālu atbalstu vieglatlētikas mācību – treniņu nometnei Spānijā.
 Par finansiālu atbalstu Latvijas Skeletona komandas dalībniecei.
 Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam.
 Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma atliktā maksājuma parāda samaksas kārtību.
 Par noteikumu Nr.__ “Par ielu nosaukumu zīmju un norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
 Par nolikuma Nr.__ “Valkas novada Ceļu fonda nolikums” apstiprināšanu.
 Par noteikumu Nr.__ “Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā” apstiprināšanu.
 Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes *** individuālais uzņēmums” privātpraksei.
 Par noteikumu Nr.___ „Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā” apstiprināšanu.
 Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
 Par noteikumu “Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.
 Iesnieguma par dzīvokļa Valkā, Kūru ielā 9, dzīvoklis 4, atsavināšanu, izskatīšana.
 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, atkārtotu izsoles organizēšanu.
 Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Induļi” atsavināšanu.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Valka