Valkas novada domes sēdes darba kārtības projekts 2

Valkas novada domes sēde notiks 2013.gada 31.oktobrī plkst.10.00 Valkā, Semināra ielā 9.

 
Par mācību līdzekļu iegādei papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 2013.gada sadali Valkas novadā.Ziņo: ROLANDS RASTAKS – Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks


Par līdzekļu piešķiršanu.Ziņo: IVETA MARKOVA – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos


Par Valkas novada domes pamatskolu ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem.Ziņo: IVETA MARKOVA – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos


Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā.Ziņo: GEŅA SPIRIDONOVA – Grāmatvedības un finanšu nodaļas speciāliste – finanšu analītiķe


Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14,7.§) 17., 34., 56., 65.un 66.pielikumā.Ziņo: IVETA MARKOVA – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos


Par iesnieguma izskatīšanu.Ziņo: LĪGA LĀNE – kultūras darba organizatore


Par papildus līdzekļu piešķiršanu kultūras pasākumu rīkošanai.Ziņo: LĪGA LĀNE – kultūras darba organizatore


Iesniegums par piedāvājumu pašvaldībai atpirkt viņas īpašumā esošo zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 42.Ziņo: LĀSMA ENGRE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja


Iesnieguma izskatīšana.Ziņo: AIJA JURJĀNE – novada domes juriste


Par tehniskajiem grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar pielāgošanu euro.Ziņo: AIJA JURJĀNE – novada domes juriste


Iesnieguma izskatīšana.Ziņo: Ivo MEĻĶIS – SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs


Par līdzekļu piešķiršanu Kārķu sporta zālei.Ziņo: AIVARS CEKULS - izpilddirektors


Par līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstības vienkāršotas renovācijas projekta izstrādei Kārķu pagastam.Ziņo: PĒTERIS PĒTERSONS – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs


Par mācību maksas līdzfinansējumu „BJMK Rokskola”.Ziņo: ROLANDS RASTAKS – Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks


Par projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārķu pagastā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.Ziņo: GUNTA SMANE – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


Par kapitāla daļu pārdošanu.Ziņo: VENTS ARMANDS KRAUKLIS – novada domes priekšsēdētājs


Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „BlackBee”.Ziņo: IVO MEĻĶIS –  SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs


„Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „LAKSTĪGALA 2014” nolikums” apstiprināšana.Ziņo: LĪGA LĀNE –  Kultūras darba organizatore


Par atbalstu dalībai Latvijas Universitātes matemātikas pulciņa nodarbībās.Ziņo: DZINTRA AUZĀNE – Izglītības pārvaldes vadītāja
Par ceļa izdevumu apmaksu.Ziņo: DZINTRA AUZĀNE – Izglītības pārvaldes vadītāja


Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Tirgus ielā 14.Ziņo: ERNESTS LĪBIETIS – Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas pr-tājs


Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.Ziņo: ERNESTS LĪBIETIS – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs


Par atsavināšanas procesa uzsākšanu apbūvēta zemes gabala Valkā, „Blaumaņa iela 13A” atsavināšanai.Ziņo: LĀSMA ENGERE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja


Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas no apbūvēta zemes gabala Smilšu iela 12B, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.Ziņo: LĀSMA ENGERE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja


Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Puškina ielā 8-1 atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles organizēšanu.Ziņo: LĀSMA ENGERE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja


Par Zvārtas pagasta „Viļņi” izsoli.Ziņo: LĀSMA ENGERE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja
 
JĀIEROSINA:
 
Par atļauju savienot amatus Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Undai Ozoliņai.Ziņo: VENTS ARMANDS KRAUKLIS – domes priekšsēdētājs


Par 2013.gada 27.septembra rīkojuma Nr.88a-v apstiprināšanu.Ziņo: VIESTURS ZARIŅŠ – novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos
 
Sēdes slēgtā daļa
Par novada domes Atzinības raksta piešķiršanu. 

Komentāri 2

MUMO

Iesniegums par piedāvājumu pašvaldībai atpirkt viņas īpašumā esošo zemes gabalu Valkā, Rīgas ielā 42.Ziņo: LĀSMA ENGRE – Teritorijas plānošanas daļas vadītāja
No teksta jāsaprot, ka pašvaldībai pašai jāatpērk sev piederošs zemes gabals

pirms 6 gadiem, 2013.10.30 17:30

interesanti pa cik

atsavinas puskina. tur laikam saimnieks atradies, nozageja visus sudus, sakartoja. kautkas gaidams.

pirms 6 gadiem, 2013.10.30 20:15

Valka