Valkas novada domes sēdes lēmumi (26.09.13.) 1

Piešķirt Vijciema tautas nama folkloras/ziņģu grupai „TUVU” lidojumam uz 4.Starptautisko festivālu Spānijā finansējumu Ls  140,- (viens simts četrdesmit lati).

 • Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”.
 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā””.
 • Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudu par 2013.gada 2.ceturksni par nekustamiem īpašumiem Valkā, Tālavas ielā 41, kadastra Nr. 9401 005 0117 un Varoņu ielā 55, kadastra Nr. 9401 007 0207, kopsummā Ls 36.79 (trīsdesmit seši lati un septiņdesmit deviņi santīmi).
 • Apstiprināt grozījumus 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākļu nodrošināšanas nolikums” (protokols Nr.6, 19.§), izsakot 6.2.apakšpunktu šādāredakcijā:

6.2. par personīgo transportlīdzekļu izmantošanu - pēc pievienotajiem degvielas čekiem un maršruta uzrādīšanas, norādot nobraukto kilometru daudzumu. Aprēķinot degvielas patēriņu, ņem vērā vidējo transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 100 km, bet ne vairāk kā 10 litri uz 100 km. Ceļa izdevumus sedz sekojošu limitu ietvaros:

6.2.1. Valkas pagastā  deklarētajiem deputātiem – 8 Ls;

6.2.2. Vijciema pagastā deklarētajiem deputātiem  - 20 Ls;

6.2.3. Ērģemes pagastā deklarētajiem deputātiem  - 13 Ls;

6.2.4. Kārķu pagastā  deklarētajiem deputātiem - 28 Ls;

6.2.5. Zvārtavas pagastā  deklarētajiem deputātiem - 37 Ls.

  • Apstiprināt 2010.gada 30.septembra nolikuma Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem” (protokols Nr.10, 1.§) grozījumus.
 • Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruņu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§), izsakot 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„4.Uzdot Valkas novada domes iekšējā audita speciālistam līdz katra mēneša 25.datumam informēt priekšsēdētāju par priekšsēdētāja iepriekšējā mēneša tālruņu sarunu izmaksām, kā arī informēt, ja pārsniegts sarunu limits ceturksnī.

5.Nodot Valkas novada domes priekšsēdētājam automašīnu „Audi A6”, valsts reģ.Nr. JH-6585, darba pienākumu veikšanai.

6.Noteikt automašīnai „Audi A6”, valsts reģ.Nr. JH-6585, nobraukuma limitu 3000 km mēnesī (9000 km ceturksnī).

 • Slēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reģ.Nr.44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā laikā no 2013.gada 31.decembra līdz 2018.gada 30.decembrim
 • Piešķirt finansējumu līdz Ls 250.- Valkas novadpētniecības muzejam kases aparāta iegādei.
 • Piešķirt Valkas sieviešu veterānu komandai Ls 40,- dalības maksai sacensībām Cēsīs pēc piestādītā rēķina.
 • Piešķirt Valkas ģimnāzijai finansējumu Ls 915,- Valkas ģimnāzijas viesnīcā uzņemto audzēkņu pusdienu apmaksai un Ls 2980,- dienesta viesnīcas logu nomaiņai.
 • Piešķirt Ls 1903,- Vijciema pagasta ūdens apgādei atdzelžošanas ēkas remontam.
 • Piešķirt Ls 12000,- Sociālās aprūpes namam uzturēšanas izdevumiem.
 • Piešķirt Ls 17705,09 Vijciema tautas namam aprīkojuma iegādei.
 • Piešķirt finansējumu Biedrībai „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 15m³ malkas iegādei Ls 470,-.
 • Piešķirt finansējumu SIA „SKUBA films” Ls 300,- filmas „Tālāk pa Gauju” veidošanai.
 • Piešķirt Omuļu bibliotēkai Ls 20000.- telpu  remontam.
 • Piešķirt finansējumu Ls 500.- PII „Pasaciņa” teritorijas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei;
 • Piešķirt finansējumu Ls 4264.- ielas un ietvju renovācijai Tālavas ielā 32 metru garumā.
 • Piešķirt finansējumu Ls 6647,- ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola” un Ls 4871,- malkas šķūņa būvniecībai.
 • Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2013.gadam savstarpējiem norēķiniem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām un ieņēmumiem.
 • Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišķiem nekustamiem īpašumiem (turpmāk tekstā – Nekustamaisīpašums) - „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 1.posms”, kadastra numurs 9401 002 0110, platība: 1.4850ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu ceļi k.apz. 9401 002 0110 001; „Poruka iela 8”, kadastra numurs 9401 004 01149, platība: 3.0356ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 004 0149 006; „Dzelzceļa līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms, Poruka iela 4”, kadastra numurs 9401 005 0130, platība: 5,1839ha, uz zemes atrodas dzelzceļa sliežu ceļi k.apz.9401 005 0130 002; stacijas ēka, kadastra apzīmējums 9401 005 0130 001. Visus trīs iepriekšminētos īpašumus atsavināt kā vienu nedalītu objektu.
 • Apstiprināt Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas projektus.

Nodot Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas projektus publiskajai apspriešanai.

 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””.
 • Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E, ar kopējo platību 13,8 m2 (telpa Nr.22, 1.stāvs) masiera privātprakses izveidošanai.
 • Nodot Zvārtavas pagasta biedrībai „Atrodi laiku sev” reģistrācijas Nr.40008132594, juridiskā adrese „Salaiņi”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, patapinājumā telpu Nr. 12 Zvārtavas pagasta „Luturskola” 48.0m2 platībā brīvālaika pavadīšanas pasākumu organizēšanai un inventāra glabāšanai. Līgumā paredzēt nosacījumu, ka pašvaldība, par to savlaicīgi brīdinot, var līgumu lauzt gadījumā, ja patapinājuma objekts kļūst nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 • Nodot domes funkcijas, kas saistītas ar zemes lietošanas jautājumu izskatīšanu, Valkas novada Zemes komisijai.

Apstiprināt 2009.gada 24.septembra nolikuma Nr.17 ”Valkas novada Zemes komisijas nolikums” (protokols Nr.7,40.§) grozījumus.

 • Apstiprināt 2009.gada 26.novembra nolikuma Nr.31 „Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums” (protokols Nr.9,35.§) grozījumus.
 • Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadāno 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.novembrim.
 • Apstiprināt stipendiju skaitu 2013./2014. mācību gadam.

 

Izglītības iestāde/Skolēnuskaits 9.klasē/   Skolēnuskaits 10.-12.klasē/  Stipendiju skaits mēnesī

 Ērģemes pamatskola/ 7/-/ 1 

 Kārķu pamatskola/4/-/ 1 

 Ozolu pamatskola/5/-/ 1

 Vijciema pamatskola/10/-/ 1

Valkas pamatskola/21/-/ 3 

 Valkas ģimnāzija /23/153/3 + 12

 Kopā  22

 

 • Iecelt Valkas novada  Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Pēteri Pētersonu.
 • Apstiprināt Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Cekuls – izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

Agris Simulis – domes deputāts;

Guntis Bašķis –izpilddirektora vietnieks;

Mārtiņš Kreilis – domes deputāts;

Viesturs Zariņš - domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.

 • Atbalstīt Valkas jauniešu dalību jauniešu nometnē „Jauniešu līdzdalība” Frankfurtē (Oderā)/Slubicē šādā sastāvā:

Elizabete Ivane – jauniešu līderis;

Vilmārs Vesingi – dalībnieks;

Madara Krastiņa – dalībnieks;

Aleksandrs Matvejevs – dalībnieks;

Elīna Bogdanova – dalībnieks;

Madara Lārmane – dalībnieks.

 • Apstiprināt Vidi  degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

1.1. Aivars Cekuls – izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

1.2. Māris Zālītis – domes būvinženieris;

1.3. Inese Vehi – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;

1.4. Aija Jurjāne – domes juriste;

1.5. Aivars Sjademe – domes deputāts.

 • Komandēt Valkas novada domes deputātu Ernestu Lībieti uz Briseli 2013.gada 8.un 9.oktobrī - Uz Eiropas Pārrobežu un starpreģionālo pilsētu tīklojumu konferenci, kur Dvīņu pilsētu asociācija (City Twins Association), rīko darbnīcu „Teritoriālā sadarbība un Vienotais Eiropas tirgus: kā iedzīvotājiem sniegt taustāmu pievienoto vērtību pierobežas teritorijās un starpreģionālos tīklojumos” un Eiropas Teritoriālās Sadarbības grupu savienībasorganizēto darbnīcu „Eiropas teritoriālās sadarbības organizācijas: pārrobežu sadarbības veicinātāji Vienotajā tirgū”.

Komentāri 1

:)

Izlabots jau ir..bet ..bet visi jau pierakstīja personas kodu :D

pirms 7 gadiem, 2013.10.10 09:22

Valka