Valkas novada domes un Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti devās uz Aizputi 2

2011.gada 13.- 14.oktobrī Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā" (Vienošanās identifikācijas numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17) ietvaros 36 Valkas novada domes un Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizputes novada pašvaldību. Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija - rosināt apmācības dalībniekiem domāt par projektu izstrādi Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaistei.

Aizputes novada pašvaldība tika izvēlēta par projekta partneri, jo tā ir līdzvērtīga iedzīvotāju skaita ziņā, šo pašvaldību veido viena pilsēta un 5 pagastu pārvaldes, tā atrodas tuvu robežai un līdzīgā attālumā no Rīgas, pašvaldībai ir pieredze ES struktūrfondu ieviešanā, kā arī Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ieviešanā. Vizītes programmu izstrādāja un visas diskusijas Aizputes novadā notika pieredzes apmaiņas ekspertes Birutas Konrādes vadībā.

Vizītes ietvaros notika pieredzes apmaiņas semināri, kuros tika prezentēti Aizputes novadā (Gita Sedola - Attīstības nodaļas vadītāja), Valkas novadā (Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja) un Valmieras pilsētas (Maija Zālamane - projektu vadītāja) pašvaldībā ieviestie projekti. Abas dienas notika diskusijas, kurās piedalījās projekta partneru pašvaldību speciālisti un to rezultātā tika celta gan pieredzes apmaiņā ieradušos (Valkas un Valmieras), gan Aizputes novada speciālistu kapacitāte.

Diskusiju laikā notika praktiska iepazīšanās ar projektu realizācijas dokumentāciju, tika pārrunāta risku vadība, atskaišu un pārskatu sagatavošana, projektu publicitātes nodrošināšana, iepirkumu procedūru piemērošana projektos, kā arī tas - kā, realizējot projektus, tiek nodrošināts vienlīdzības princips.

Atsevišķi notika arī tikšanās vienas jomas speciālistiem (grāmatvežiem, plānošanas un projektu, nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites speciālistiem, būvvaldes un pārvalžu vadītājiem, izglītības darbiniekiem, saimniecisko nodaļu vadītājiem u.c.) un tādējādi kopīgi tika iepazīta Aizputes novada pašvaldības struktūra un dažādu nodaļu sadarbības mehānismi.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tikāmies ar Aizputes vidusskolas direktori un skolotājiem, kuri iepazīstināja ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta palīdzību sasniegtajiem rezultātiem skolā:

ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes vidusskolā" ietvaros skolā ir izbūvēts lifts, pielāgotas klases (paplašinātas klašu durvis un ailes, nomainīts grīdas segums u.c.), veikta tualešu telpu renovācija un pielāgošana skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aizputes vidusskolā" realizācijas gaitā labiekārtoti četri dabaszinātņu kabineti: ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas. Matemātikas skolotāja demonstrēja modernās tāfeles iespējas, bet skolas direktore bija lepna par to, ka iepriekšējā mācību gadā tieši šīs skolotājas 9 audzēkņi matemātikas eksāmenā saņēmuši novērtējumu „A". Arī mēs varējām palepoties, ka Valkas ģimnāzijā šīs pat programmas ietvaros ir modernizēti dabaszinātņu kabineti.

Aizputes novada speciālisti iepazīstināja ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" ietvaros sasniegto. Arī Aizputē, tāpat kā pie mums, notiek projekta 2.kārta.

Patīkami bija dzirdēt, ka Aizputes novadā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumi ir ieviests projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs un sabiedriskajās ēkās", kura ietvaros nosiltināti astoņi objekti. Pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki varēja apskatīt daļu no šiem objektiem: Cīravas pagasta administrācijas ēku, Aizputes vidusskolu, Aizputes kultūras namu, kā arī Aizputes novadpētniecības muzeja un tūrisma informācijas centra ēku.

Valkas novada dome KPFI izsludinātajai programmai šajā mēnesī iesniedza projektu par energoefektīva ielu apgaismojuma uzstādīšanu. Arī Aizputē domā par ielu apgaismojuma uzlabošanu, jo Kalvenes un Ezera ielās ir rekonstruēta 2760 metru gara apgaismes sistēmas trase un uzstādīti 44 jauni un kvalitatīvi apgaismes stabi ERAF darbības programmas „„Infrastruktūra un pakalpojumi" apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" projekta „Ielu apgaismes sistēmas rekonstrukcija Aizputē Kalvenes un Ezera ielās" ietvaros.

Savukārt sporta darba organizatore iepazīstināja mūs ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu sporta jomā. Šī projekta ietvaros jau ir notikušas vairākas sporta aktivitātes Aizputes novadā un Skuodas rajonā. Viesojāmies arī stadionā, kur projekta ietvaros tiek izbūvēti 2 basketbola laukumi.

Visās Aizputes novada pagastu pārvaldēs ir piesaistīts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Kazdangas pagasta pārvaldē ar šī struktūrfonda finansējumu ir rekonstruēts Saieta nams, ko apskatījām pārvaldes vadītāja Jura Moiseja vadībā. Jauki bija dzirdēt, ka pagastā jau vairāk kā 20 gadus darbojas pūtēju orķestris.

Arī mēs domājam par Valkas - Valgas pūtēja orķestri un ceram, ka izdosies piesaistīt Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējumu un pēc neilga laika arī Valkas viesus varēsim priecēt ar orķestra koncertu. Pirms diviem gadiem ir slēgts Kazdangas tehnikums, bet Cīravas arodvidusskolas direktors lepojas, ka viņiem ir izdevies noturēties un pat vēl palielināt apmācāmo skaitu.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītais ESF projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā" tiek 100 % apmērā finansēts no ESF. Piedaloties šai projektā kā partneriem, Aizputes novada domes speciālisti atzinīgi novērtējot mūsu vadīto projektu, ir nolēmuši nākošajai SIF izsludinātai projektu kārtai arī iesniegt savu projekta pieteikumu.

Komentāri 2

precizējiet

Cik bija braucēju no Valmieras un cik no Valkas?

pirms 9 gadiem, 2011.10.18 13:15

Valka