Vijciema pagasta bērnus rosina aktīvam dzīvesveidam

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, tas ir, ir labiekārtots 2013. gadā ierīkotais rotaļu laukums. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem.

Tīkla – piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “KSIL”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums - 502,40 EUR vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

           Projektu apstiprināšanai tika virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".


Vijciema pagasts