Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, uz “Ziemeļlatvijas” jautājumiem atbild deputāti kandidāti. Saraksts Nr.6 Smiltenes novadā

Lai dotu iespēju lasītājiem uzzināt ko vairāk par katras kandidātu sarakstu komandas skatījumu uz novada nākotni, nosūtījām tām savus jautājumus. Ceram, ka tas palīdzēs saprast, ar ko viens saraksts atšķiras no otra, lai izvērtētu vēlreiz un vēlreiz, kam uzticēt novada vadību, kam ir nākotnes attīstības redzējums un spars darīt.

Esam saņēmuši no visiem trim Valkas novada un sešiem Smiltenes novada deputātu kandidātu sarakstiem atbildes un tās sākam publicēt laikrakstā un portālā “Ziemeļlatvija”. Secība būs tāda, kāds numurs sarakstam ir vēlēšanās.

Nr. 6 – Zaļo un Zemnieku savienības,  politiskās partijas “Latvijas Reģionu  apvienība” Smiltenes novada saraksts

1. Trīs prioritārie un konkrētie darbi, ko noteikti paveiksiet vairākuma iegūšanas gadījumā vai kas ir trīs vissvarīgākie darbi, pie kā jāķeras jaunajam sasaukumam?

Ir jāpaveic sekmīga tagadējā Smiltenes, Apes un Raunas novadu pārvaldības apvienošana (administrācijā, saimnieciskajā pārvaldībā, izglītības, sociālajā, sporta un kultūras jomā). Ir svarīgi, lai cilvēkiem pagastos būtu maksimāli ērta pakalpojumu saņemšana. Būtiski arī pakalpojumu saņemšanas operativitāte novada uzņēmējiem, lai vēl vairāk sekmētu to attīstību. 

Jāturpina uzsākto  infrastruktūras projektu realizācija visā jaunā novada teritorijā, nosakot prioritātes pēc budžeta iespējām. Svarīga ir ūdensaimniecības sakārtošana visā jaunā novada teritorijā, kam jāseko iesākto un ieplānoto projektu realizācija tagadējos Smiltenes, Apes un Raunas novados. Būtiski četrgadē būtu uzsākt un sekmīgi noslēgt Jāņukalna estrādes rekonstrukciju Smiltenē, kam būtu jābūt novada kultūras pērlei, kas spētu uzņemt augsta līmeņa Latvijas un pasaules māksliniekus. 

Jāuzsāk darbs pie 2022. gada budžeta projekta izstrādes, pārskatot iepriekšējās prioritātes Smiltenes, Apes un Raunas novados. 


2. Priekšsēdētāja loma ir ļoti būtiska. Ko jūs virzīsiet (redzat) šajā amatā. Ar kādiem sarakstiem iespējama koalīcija un ar ko – ne?

Zaļo un zemnieku savienības un Latvijas Reģionu apvienības kandidāts Smiltenes novada domes priekšsēdētāja amatam ir Toms Markss, kurš ir jauns, mērķtiecīgs un uz attīstību vērsts smiltenietis, kurš skolojies un dzīves rūdījumu ieguvis Rīgā, vadot vienu no Latvijas izcilākajām sporta organizācijām – Latvijas Riteņbraukšanas federāciju. Koalīciju esam gatavi veidot ar visiem sarakstiem, kuru prioritātēs ietilpst pragmatiska un stratēģiska novada attīstība, par prioritātēm nosakot novada iedzīvotāju labklājības veicināšanu, uzņēmēju un zemnieku atbalstu, izglītības attīstību, sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanu, rosīgu kultūras un aktīvās atpūtas dzīvi. 

3. Kā saredzat iespējas risināt dzīvokļu jautājumu perspektīvā un vai pašvaldībai maz ar to jānodarbojas?

Pašvaldībai ir jāpiedalās dzīvojamā fonda attīstībā, jo šī brīža situācija mūsu novadā vēl nav pateicīga privāto investoru iesaistē dzīvojamā fonda paplašināšanā. Jāņem vērā, ka pieprasījums pēc dzīvojamā fonda ievērojami pārsniedz piedāvājumu. Tā rezultātā ir apgrūtināta jaunu speciālistu piesaiste novadam. Praktiskie risinājumi dzīvojamā fonda attīstībā ir šādi: 1.) Pašvaldības kapitālsabiedrības “Smiltenes NKUP” iesaiste dzīvojamā fonda paplašināšanā (fondu atbalsts, vidēja termiņa aizņēmums komercbankā vai ilgtermiņa aizņēmums ALTUM).  2.) Privātā un pašvaldības partnerība. 

4. Kultūras dzīve, ko mainīt, uzlabot šajā jomā, lai cilvēki neteiktu – te nekas nenotiek, lai būtu piedāvājums dažādām iedzīvotāju kategorijām no bērniem līdz senioriem?

Esošā vīrusa “Covid-19” pandēmijas dēļ kultūras dzīve novadā ir apsīkusi. Normālos apstākļos kultūras dzīve novadā ir bijusi gana plaša, īpaši pagastos. Nākotnē nedrīkst pieļaut situāciju, ka vienlaikus novadā notiek vairāki lieli savstarpēji nesaistīti kultūras pasākumi. Jāuzlabo kultūras pārvaldība ar mērķi veicināt kultūras darbinieku radošo un praktisko darbu. Sadarbībā ar tūrisma centru jārod radoša pieeja novada svētku rīkošanai Smiltenē, Raunā, Apē un pagastos. Nav pieļaujama situācija novada svētkus rīkot vienā laikā ar tuvāko novadu (Valmieras, Cēsu, Alūksnes) svētkiem. Jāspēj arī būt ambiciozākiem lielāka mēroga mākslinieku piesaistē, jo tas veicinās papildu tūristu piesaisti no Latvijas un Igaunijas. Jāizstrādā kultūras stratēģija, nosakot prioritātes kultūras dzīves attīstībai jaunajā novadā turpmākajiem četriem gadiem. Jāatbalsta Smiltenes novada bibliotēku iniciatīvas visu paaudžu pasākumu rīkošanai. Svarīgi saglabāt visas sekmīgās pagastu kultūras iniciatīvas un atbalstīt pašdarbnieku aktivitātes. 

5. Sports, tūrisms un aktīvais dzīvesveids, ko šajā jomā vajadzētu uzlabot. Kas tieši pašvaldībai būtu jāatbalsta un kā?

Smiltenes novads var lepoties ar ļoti plašu aktīvās atpūtas infrastruktūru, ko var apskaust lielākā daļa novadu Latvijā. Mūsu mērķis ir padarīt Smiltenes novadu par līderi Vidzemē aktīvās atpūtas iespēju ziņā. Ar to saprotam plašu piedāvājumu marķētu aktīvās atpūtas tūrisma taku izveidē, uzlabot esošās un veidot jaunas velotakas, pilnveidot sporta infrastruktūru pilsētā un pagastos. Ļoti būtiski ir saglabāt esošos un veidot jaunus aktīvās atpūtas pasākumus dažādu grupu iedzīvotājiem (skriešanas seriāli, slēpošanas pārgājieni, fitnesa nodarbības u.c. aktivitātes). Pašvaldībai būtu jāatbalsta sporta klubu un individuālu sportistu iniciatīvas, kā arī finansiāli jānovērtē to gūtie panākumi. Ieviesīsim sporta stipendijas labākajiem novada jaunajiem sportistiem.

6. Ko domājat par pašvaldību avīžu izdošanu? Kādu saredzat sadarbību ar vietējo laikrakstu?

Pašvaldību avīžu izdošanu kopumā atbalstām. Tajā ir būtiski informēt sabiedrību ar pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem lēmumiem, kā arī plānotajiem pašvaldības rīkotajiem pasākumiem un iedzīvotāju iesaistes iespējām. Vienlaikus nav pieļaujams, ka pašvaldības avīze jebkādā veidā konkurē ar neatkarīgajiem medijiem. Novadam ir svarīgi, lai tā iedzīvotāji pēc iespējas vairāk iegādātos vietējo neatkarīgo laikrakstu. Sadarbību ar laikrakstu “Ziemeļlatvija” nākotnē saredzam vēl ciešāku. Būtiski informēt laikrakstu par pašvaldības plānotajām aktivitātēm un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī iespēju robežās jāveicina pašvaldības rīkoto pasākumu reklamēšana vietējā laikrakstā. 

7. Komunālā sfēra un pilsētas vizuālais koptēls. Joma, no kuras kapacitātes un varēšanas atkarīgs, kādu pilsētu un lauku teritoriju redz ikviens iedzīvotājs, arī iebraucēji. Cik jums ir svarīgi tērēt līdzekļus pilsētu sakopšanai un izskaistināšanai?

Novada labiekārtošana un komunālās sistēmas attīstība visā jaunā Smiltenes novada teritorijā ir ļoti būtiska. Ja mūsu saraksta cilvēkiem tiks dota iespēja darboties pašvaldībā, šiem jautājumiem pievērsīsim pastiprinātu uzmanību. Komunālā sfēra jaunajā novadā turpmāko četru gadu laikā ir jāsakārto tādā līmenī, kāda tā šobrīd ir tagadējā Smiltenes novadā. Novada sakopšanā un izskaistināšanā ir jāņem vērā citu līdzīga lieluma pilsētu pieredze Rietumeiropā un Igaunijā. Labākie piemēri jāintegrē jaunajā Smiltenes novadā. Svarīgi ir izvirzīt prioritātes budžeta iespējās labiekārtošanas darbu veikšanai.

8. Kā atdzīvināt pagastus, cik daudz to spēj ietekmēt pašvaldība?

Pagastu atdzīvināšanu mākslīgi nevar veikt. Viss ir pagastu iedzīvotāju rokās. No tā, cik aktīvi darboties varoši un griboši būs iedzīvotāji, tik arī pašvaldība varēs nākt palīgā. Praktiskā palīdzība no pašvaldības ir – līdzfinansēšanas projekti, atbalsts  mazajiem uzņēmējiem, biedrībām, iedzīvotāju kopienām. Interesei un ierosinājumiem ir jānāk no pašiem iedzīvotājiem. Būtu svarīgi, lai katra pagasta pārvaldnieks darītu visu iespējamo, lai saliedētu sava pagasta iedzīvotājus. Tas var notikt caur kopīgiem pasākumiem, cilvēcīgo attiecību veidošanu un cilvēku iesaistes iespēju popularizēšanas.

9. Kā jaunajā Smiltenes novadā tiks integrēti Smiltenes, Apes un Raunas novadi, kādas tradīcijas tiks turpinātas, kā tiks saliedēti visu trīs novadu iedzīvotāji, veidojot jaunu kopienu?

Smiltenes, Apes un Raunas novadu integrācijas process jau ir sācies. Jārod risinājums viegli sasniedzamai un operatīvai iedzīvotāju apkalpošanai pašvaldības iestādēs visiem novada iedzīvotājiem. Svarīgi ir saglabāt katras pilsētas un katra pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas, kā arī sporta un kultūras pasākumus, bez kuriem nav iedomājams katrs pagasts un katra pilsēta. Svarīgi saglabāt spēcīgākos un patriotiskākos novadu iestāžu darbiniekus, kuriem ir jārod iespēja piešķirt konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem. Iedzīvotāju saliedēšanai svarīga būs kultūras, sporta un izglītības pasākumu rīkošana, kurā tiktos Smiltenes, Apes un Raunas novadu iedzīvotāji. Saredzam maksimālu sadarbību pašdarbnieku kolektīvu vidū, redzam kopējus novada sporta svētkus, skolu sporta sacensības un kultūras konkursus.

10. Kā pašvaldības darbā tiks iesaistīti iedzīvotāji, lai uzklausītu viņu viedokli un ierosinājumus?

Iedzīvotājiem ir iespēja būt tiešsaistē gan komitejas, gan  domes sēdes laikā. Jārod risinājums iedzīvotājiem vairāk piedāvāt iespējas izteikt ierosinājumus un priekšlikumus par svarīgu objektu izveidi būvniecībā, teritorijas izveidē. Nākotnē noteikti svarīga loma būs iedzīvotāju konsultatīvajām grupām. Pozitīvi, ka pašvaldība veic iedzīvotāju aptaujas un ņem vērā to rezultātus. Aicinām iedzīvotājus vairāk sniegt konstruktīvus priekšlikumus, izvairoties no paviršas pašvaldības darba kritizēšanas sociālajos tīklos.

Ar citu deputātu kandidātu sarakstu laikrakstā "Ziemeļlatvija" publicētajām atbildēm varat iepazīties sadaļā "Pašvaldību vēlēšanas".

Valkas novadā:

Nr. 1 - Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts
Nr.2 – Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu kandidātu saraksts Valkas novadā
Nr.3 – “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku  savienības deputātu kandidātu saraksts Valkas novadā

Smiltenes novadā:

Nr. 1 - Partijas “Progresīvie”  deputātu kandidātu saraksts
Nr. 2 - Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu  kandidātu saraksts
Nr. 3 – partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts Smiltenes novadā
Nr. 4 – partiju apvienības “Jaunā  Vienotība” Smiltenes novada saraksts
Nr. 5 – Jaunās konservatīvās  partijas Smiltenes novada saraksts

Pašvaldību vēlēšanas