Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

15.02.2021. līdz 15.03.2021.

9. kārtā pieejamais publiskais finansējums

9950,23 EUR

Rīcībai 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana.

Projektu  īstenošanas termiņš

No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu: 

      1)  ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi

      2)  ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība”, paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi

      3) pārējiem projektiem – 1 gads

Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku

Biedrība “Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707, www.lad.gov.lv; www.abulas.lv

Iesniegt projektu iesniegumus

Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 

Kontaktinformācija

Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte

Tālr.: 28368431, e-pasts:  [email protected]


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā  Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā:

M2 – Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.

Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 5 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 9950,23 EUR.

20210114-1141-sludinajums-zlatvija-9-kar

Reklāmraksti