Apstiprina noteikumus par valsts un pilsētas ģimnāzijas statusa izpildi

Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā Valmieras pilsētas izglītības iestādēm īstenojams piešķirtais ģimnāzijas statuss, ceturtdien, 5.augustā, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par Valsts ģimnāzijas un ģimnāzijas statusa izpildies noteikumu apstiprināšanu Valmieras pilsētas pašvaldībā.

„Noteikumi tika izstrādāti, lai pašvaldība precizētu ģimnāziju statusa izpildi un atbilstoši tiem atbalstītu Valmieras Valsts ģimnāzijas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas darbību," informē Izglītības pārvaldes vadītāja Inga Zariņa - Bojāre. „Valsts ģimnāzija turpinās saņemt piemaksu pedagogu atalgojumam Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā, savukārt pilsētas ģimnāzija varēs saņemt piemaksu pedagogu atalgojumam līdz 5% no pedagogu darba algas fonda.

Valsts ģimnāzija turpinās saņemt arī metodiķa likmi reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra vadīšanai. Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem un pašvaldības izglītības metodiskā darba projektam tiks aktualizēta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkciju realizācija. Tādēļ šī darba veikšanai pašvaldības noteikumi paredz piešķirt 0,5 metodiķa likmes."

Lai izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst vairākiem kritērijiem - jāīsteno vispārējās vidējās izglītības programmas ne mazāk kā trijos virzienos, skolēnu skaits nav mazāks par 350, iepriekšējos divos mācību gados ne mazāk kā 75 % skolēnu mācību sasniegumu novērtējums centralizētajos eksāmenos nav bijis zemāks par C līmeni un izglītības iestāde veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

Savukārt, lai izglītības iestāde varētu pretendēt uz pilsētas ģimnāzijas statusu, skolēnu skaits tajā nevar būt mazāks par 200 izglītojamajiem 10.-12.klasēs, kā arī pašvaldības izstrādātie noteikumi paredz, ka ne mazāk kā 65 % skolēnu mācību sasniegumu novērtējums centralizētajos eksāmenos nav zemāks par C līmeni. Ja izglītības iestādes divus gadus pēc kārtas neatbilst minētajiem kritērijiem, pašvaldība ir tiesīga lemt par piešķirtā valsts ģimnāzijas vai ģimnāzijas statusa anulēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Gan Valmieras Valsts ģimnāzija, gan Valmieras Pārgaujas ģimnāzija atbilst minētajiem kritērijiem. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, Valmieras pilsētas izglītības iestādēs kopumā šogad iegūto A, B un C līmeņa rezultātu skaits ir paaugstinājies. Salīdzinot ar vidējo līmeni valstī attiecīgo mācību iestāžu grupās, Valmieras pilsētas izglītības iestāžu rezultāti ir virs vidējā.

Izglītība