Jaunie noteikumi uzlabos izglītības iestādes un vecāku sadarbību

Lai normatīvajos aktos nostiprinātu valstī vienotu kārtību, kā izglītības iestādei jārīkojas gadījumos, kad skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi", kas 2010.gada 4.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt valstī vienotu kārtību, kādā izglītības iestāde informē bērna vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja bez attaisnojoša iemesla netiek apmeklēta izglītības iestāde. Izglītības likums nosaka, ka vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt ietekme uz mācību procesu, bet līdz šim nepastāvēja vienota kārtība, kā konkrēti izglītības iestādei un pašvaldībai jārīkojas gadījumos, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Šādas normas jau šobrīd ir iestrādātas izglītības iestāžu nolikumos vai iekšējās kārtības noteikumos, tādēļ izglītības iestādēm šī nebūs jauna procedūra, tikai tagad tā būs obligāta. 

 

Tā kā izglītības iestāde mācību laikā ir atbildīga par bērna drošību, noteikumu projekts paredz, ka skolai ar vecākiem jāsazinās operatīvi, tiklīdz konstatēts, ka bērns bez attaisnojoša iemesla nav ieradies un vecāki nav informējuši izglītības iestādi par kavējuma iemesliem. Kārtība noteikta atbilstoši katrai izglītības pakāpei - pirmsskolas pakāpē un pamatizglītības pakāpē (obligātā izglītība) un vidējās izglītības pakāpē. Kārtība attieksies arī uz profesionālās izglītības iestādēm. 

 

MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" IZM speciālisti izstrādāja sadarbībā ar pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm, speciālistiem un citām ieinteresētajām pusēm. Ar MK noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195057, viedokļus un priekšlikumus divu nedēļu laikā iespējams izteikt, rakstot uz e-pastu: [email protected].  

Izglītība