Mazpulki ir nozīmīgākā organizācija, kas audzina patriotus

Ir noslēdzies pirmais mācību gads, dzīvojot un strādājot Valkas novadā. Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, darbs turpinājās visās izglītības iestādēs. Bez ikdienas mācību darba, notika olimpiādes, sacensības un konkursi.

"Rezultāti ir labi. Mūsu skolēni ir gan valsts olimpiāžu un konkursu diplomandi, gan būs Dziesmu un deju svētku dalībnieki Rīgā. Sešgadīgie bērni ir sagatavoti skolai, 9. un 12. klašu skolēni kārto izlaiduma eksāmenus. Aizvadīti izlaidumi J. Cimzes Valkas mūzikas skolā un Valkas mākslas skolā," vērtē Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.

 

Balva no Ministru prezidentaValkas kultūras namā notika mācību gada noslēguma pasākums visa novada izglītības iestāžu pedagogiem, ko organizēja Valkas novada Izglītības pārvalde. Pasākuma mērķis - pateikt skolotājiem "Paldies!" par paveikto aizvadītajā mācību gadā.

Valkas novada bērnu un jauniešu centra "Mice" 11. mazpulka vadītāja Silvija Dorša saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Jautāta, kā viņa jūtas, saņemot šo apbalvojumu, Silvija atbild, ka mazpulki ir nozīmīgākā organizācija, kura rūpējas par patriotisko audzināšanu. Viņa mazpulku darbā strādā kopš 1992. gada.

Pēc četriem gadiem S. Doršu ievēlēja Latvijas Mazpulku padomē un viņa kļuva par šī darba koordinatori Vidzemē. "Nākamajā gadā atjaunotajai mazpulku kustībai būs 20 gadu, un tātad arī svētki. Bijām no pirmajiem, kas šo kustību atjaunoja Valkas rajonā. 20 gadi arī ir vēsture un nākamajā mācību gadā to pētīsim," stāsta S. Dorša. Kopš pagājušā gada viņa vada arī Valkas mazpulku.

Izglītības pārvaldes vadītāja Dz. Auzāne pasniedza Atzinības rakstus izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem par mērķtiecīgu un radošu darbu, kā arī tiem skolotājiem, kuru audzēkņi šajā mācību gadā ieguvuši godalgotas vietas valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Apbalvojumus saņēma Valkas ģimnāzijas skolotājas Iveta Arone par 11. klases skolnieces Ievas Kampes izcīnīto 2. vietu vizuālajā mākslā, Vitālija Voliņa par 12. klases skolnieces Dainas Pētersones 3. vietu bioloģijā, Vineta Skutāne par 12. klases skolnieka Venta Pauļa Kraukļa 3. vietu politikā un tiesībās un Ruta Kriviņa par 11. klases skolnieces Ievas Kampes sagatavošanu, kura saņēma Atzinības rakstu latviešu valodā un literatūrā.

Savukārt, Valkas novada Pateicības rakstus saņēma tie skolotāji, kuru skolēni ir novada mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji un kuri gatavojās valsts olimpiādēm. Apbalvojumus saņēma Edīte Polakena, Ilze Vehi un Gunta Pavārnieka no Ērģemes pamatskolas, Ilze Pētersone, Elga Ķīkule, Ģertrūde Ābele, Ineta Zute un Andriga Lozda no Kārķu pamatskolas, Inga Baumane un Ligita Lārmane no Ozolu pamatskolas, Ieva Cīrule, Vineta Skutāne, Viola Levina, Ira Silāja, Andriga Lozda, Lilita Kreicberga, Vitālija Voliņa, Janīna Ķergalve, Iveta Arone, Ruta Kriviņa, Guntra Gaidlazda un Valdis Jerums no Valkas ģimnāzijas, Sarmīte Vilciņa, Inese Varesa, Ina Andiņa, Diāna Kuplā, Ilona Voroņenko, Ludmila Koņajeva, Baiba Magone un Sarmīte Brice no Valkas pamatskolas un Anita Lotiņa no Vijciema pamatskolas. Arī koru diriģenti, folkloras kopu un deju kolektīvu vadītāji saņēma Pateicības par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Dziesmu un deju svētkiem.

Izglītība