Mums raksta: Lepojamies ar saviem skolēniem

Smiltenes ģimnāzijas devīze „Smiltenes ģimnāzija - sirds un prāta gaismai", un mūsu skolas sūtība un pienākums - palīdzēt katram skolēnam sasniegt  iespējami augstākos rezultātus mācību darbā. 

Piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos varam vērtēt kā lielu izaicinājumu - tas prasa gribasspēku, koncentrēšanos un papildus darbu, jo atšķiras no darbošanās ikdienas mācību stundās. Tā ir arī iespēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un spējas, salīdzināt savu varēšanu ar vienaudžu darbu. Tas var pavērt ceļu uz nākotnes profesiju un karjeru un palīdzēt saprast, kādam turpmāk vēl jātop šī brīža jaunietim. 

2009./2010. mācību gadā dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs gan novada, gan valsts mērogā panākumus guvuši 65 Smiltenes ģimnāzijas skolēni.  

Liela daļa darba, lai skolēni gūtu sasniegumus un lai skolas vārds izskanētu ne tikai Smiltenē, bet arī starptautiski, ir gan Smiltenes ģimnāzijas pedagogu, gan  vecāku ieguldījums.  Smiltenes ģimnāzijas skolotāji ir pateicīgi  vecākiem par mīlestību, gudrību, pacietību un izturību, par sniegto atbalstu. 

Smiltenes novada olimpiādēs panākumus ir guvuši: Ausma Cīrulniece, Dārta Meldere, Ričards Melderis, Evelīna Skrastiņa, Marta Velpe, Emīls Gaismiņš, Renārs Indriksons, Austris Cīrulnieks, Everita Kondratjeva, Laura Vizule, Aiga Rozentāle, Krista Annija Rence, Laura Akmentiņa, Arvīds Gammeršmidts, Andris Šiška, Evija Cirša, Anete Briede, Guntra Pakule, Guna Kajaka, Undīne Gaile, Kristiāna Krūmiņa, Jana Ņikitina, Mārtiņš Miķelis Siliņš, Liene Časka, Elīna Auga, Signe Lapa, Ieva Sproģe, Edgars Haks, Jānis Pommers, Jānis Namnieks, Annija Stīpniece, Vairis Aļeksējevs, Lelde Pētersone, Maija Gavare, Reinis Pakulis, Normunds Viļumsons, Jānis Nulle, Zane Kārkliņa, Liene Jēkabsone, Baiba Alkšere, Lelde Gordejeva, Ramona Cunska, Rūta Uiska, Ginta Augule, Dagmāra Leja, Agnese Rutkovska, Lelde Stūrmane, Māris Gāters, Lelde Lapa, Jānis Vilks, Diāna Dreijalte, Rūdolfs Kalniņš. 

Atzinību Valsts olimpiādēs ieguva Baiba Alkšere (bioloģijā) un Edgars Haks (ķīmijā). Atklātajā matemātikas olimpiādē atzinību saņēma Guntra Pakule, Ramona Cunska un Austris Cīrulnieks. 

Dažādos konkursos - „Rēķini galvā!", „Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā 7. - 9. klasēm", publiskās runas konkurss, www.uzdevumi.lv , „Mana Aspazija"- veiksmīgi ir startējuši Guntra Pakule, Anete Briede, Evija Cirša, Roberts Jakovičs, Rihards Gailis, Andris Zālītis (8. kl.), Liene Zālīte, Maija Gavare, Eva Kukurīte, Mārtiņš Veģeris, Andris Zālītis (11. kl.), Ausma Cīrulniece, Austris Cīrulnieks, Kalvis Vērzemnieks, Daniela Vasiļjeva, Dace Jansone, Ance Pavasare, Ilze Rutka, Anete Skrastiņa. 

Vidzemes reģiona 1. skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē tika aizstāvēti 4 darbi, no kuriem Gintas Augules zinātniski pētnieciskais darbs „Senlatviešu dievība Pērkons latviešu folklorā un mitoloģijā" tika izvirzīts un prezentēts Rīgā Latvijas 34. skolēnu zinātniskajā konferencē. 

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un vēlam viņiem neatlaidību un spēku savu mērķu piepildījumā. 

Izglītība