Novada pamatskolām būs jauna datortehnika

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par projekta "Izglītības iestāžu informatizācija" ieviešanu Valkas novadā.

Projekts paredz jaunu datoru un multimediju tehnikas iegādi, kā arī lokālo tīklu attīstību Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolā.

"Projekta kopējās izmaksas ir 49160 latu, tai skaitā valsts budžeta dotācija - 7374 lati. Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā nav nepieciešams. Datorus un multimediju tehniku projekta ietvaros iepirks centralizēti," informē Valkas novada Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Ernests Lībietis.

Pašvaldības ziņā ir veikt lokālo tīklu izveidi visās šajās Valkas novada izglītības iestādēs. E. Lībietis sacīja, ka vēl atliek precizēt katras skolas tīkla vajadzības un tad, visticamāk, martā varēs rīkot centralizētu iepirkumu par šo tīklu izveidošanu.

Līdz ar projekta īstenošanu skolas būs nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas dos iespēju izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Izglītība