Pārmaiņu gads izglītībā

Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, Valmiera šogad kļuva par vienu no deviņām republikas nozīmes pilsētām, līdz ar to uzņemoties arī papildu pienākumus. Viens no tiem saistīts ar jauniem uzdevumiem izglītības jomā. Lai kvalitatīvi spētu risināt izglītības jautājumus, šā gada vasarā izveidota Valmieras Izglītības pārvalde, kurā šobrīd strādā seši darbinieki.

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja v.i. Inga Zariņa-Bojāre: - 2009.gads izglītības jomā bijis notikumiem un pārmaiņām bagāts. Samazinoties valsts piešķirtajam finansējumam, visos izglītības līmeņos rūpīgi izvērtējām iespējas taupīt līdzekļus. Ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ šogad notika vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu, kā arī Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācija.

 

Analizējot pirmsskolas izglītības sistēmu Valmierā, jāteic, ka arī šogad visas pirmsskolas izglītības iestādes ir pilnībā noslogotas. Tās 2009./2010.m.g. apmeklē vairāk nekā 1300 bērni. Patīkami, ka Valmierā izdevies ieviest vienoto rindu bērnu pieteikšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kas šo procesu padara gan vienkāršāku, gan pārskatāmāku.

 

 2009.gads pirmsskolas izglītībā nozīmīgs arī ar vairāku būtisku projektu īstenošanu - šogad uzsākti PII „Sprīdītis" rekonstrukcijas darbi, īstenots projekts par brīvdabas pedagoģijas metodēm, ko iecerēts turpināt nākamajos gados, kā arī dots starts vairāku pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības ēku siltināšanai.

 

Pozitīvi, ka arī sarežģītajos apstākļos izdevies saglabāt un pilnveidot interešu izglītības nodarbību piedāvājumu pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot bērnam saturīgu brīvā laika pavadīšanu viņam ierastajā vidē.

 

Nākamajā gadā turpināsies pirmsskolas izglītības iestāžu dokumentācijas sakārtošana, savukārt valsts līmenī top pirmsskolas izglītības sistēmas vadlīnijas. Izglītības un zinātnes ministrija iestāžu vadītājus aicina domāt par piedāvāto izglītības programmu daudzveidību, veicinot audzēkņu piesaistīšanu konkrētajai iestādei.

 

Inga Zariņa-Bojāre skaidro, ka jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas sistēma šogad radīja būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā. „Finansējuma samazinājuma dēļ bija nepieciešams paaugstināt klašu vidējā piepildījuma rādītāju, kas šajā mācību gadā palielināts līdz 24,5.

 

 Nākamajos gados šis skaitlis noteikti turpinās pieaugt, turklāt jāņem vērā, ka skolēnu skaits ik gadu samazināsies. Jau šajā mācību gadā Valmieras pilsētas izglītības iestādēs mācās par aptuveni 140 skolēniem mazāk nekā gadu iepriekš.

 

Tāpat izglītības iestādēs šogad veikta iekšējā optimizācija, katras skolas vadībai pieņemot atbildīgus lēmumus, kādās pozīcijās iespējams ietaupīt. Kopumā skolās samazināts pedagoģisko un tehnisko darbinieku skaits, tomēr tas izskaidrojams arī ar izmaiņām pensiju izmaksāšanas kārtībā strādājošiem pensionāriem.

 

Lai arī finansējuma samazinājums izglītības jomā bijis ievērojams, patīkami, ka izdevies saglabāt vairākas labas lietas - pedagogu pilnveidošanās un tālākizglītības iespējas, interešu izglītības pulciņus, skolu tradicionālos pasākumus, kā arī turpināt nodrošināt atalgojumu atbalsta personālam - sociālajiem pedagogiem, psihologiem, bibliotekāriem un citiem," stāsta Inga Zariņa-Bojāre.

 

Šogad izglītības iestādēs īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, aktivitātēm piesaistot gan Eiropas Savienības fondu, gan valsts un pašvaldības finansējumu. Vairākās skolās projektu ietvaros sakārtoti un aprīkoti dabaszinību priekšmetu kabineti, risināti karjeras izglītības jautājumi, kā arī veikta vides pielāgošana bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Katrā Valmieras izglītības iestādē īstenots kāds lielāks vai mazāks projekts, rūpējoties par saturīgu aktivitāšu piedāvājumu pedagogiem un skolēniem, viņu papildizglītības un tālākizglītības iespējām.

 

- Lai arī samazinot interešu izglītības pulciņu skaitu, tomēr Valmierā izdevies nodrošināt Valmieras Jaunatnes centra „Vinda" darbību. Nākamajā gadā Valmieras Izglītības pārvalde „Vindai" pilnībā deleģēs arī jaunatnes lietu koordinēšanas funkciju. Jāsaka, ka nākamais gads izglītības jomā aizritēs Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē.

 

Arī Valmierā norisināsies ne mazums ar svētkiem saistītu pasākumu - viens no tiem būs koncerts maijā, kad svinēsim „Interešu izglītībai Valmierā - 50!". Runājot par profesionālo izglītību, sāpīgi, ka neskaidrās valsts politikas dēļ šajā mācību gadā Valmieras Mākslas vidusskola nevarēja uzņemt 1.kursa audzēkņus.

 

Nākamā gada sākumā noslēgsies darbs pie pilsētas Izglītības stratēģijas izstrādes. Zināms, ka nopietnu pārmaiņu priekšā ir arī Valmierā esošās arodizglītības iestādes - Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola un Valmieras 36.arodvidusskola.

 

Pieaicinot gan izglītības jomas, uzņēmēju pārstāvjus, gan vairākus pašvaldības speciālistus, šobrīd ir izveidota darba grupa, kas līdz 1.februārim izstrādās arodizglītības iestāžu reorganizācijas stratēģiju, - skaidro Inga Zariņa-Bojāre.

Izglītība