Prēmijai Smiltenē kritēriji kļūst stingrāki

Lai 12. klases absolventi pretendētu uz Smiltenes novada domes naudas balvu (80 latiem) par labiem mācību darba rezultātiem, jauniešiem ir jāņem vērā jauni pašvaldības izvirzīti kritēriji.

Domes deputāti apstiprinājuši jaunu nolikumu konkursam "Par Smiltenes novada domes vispārizglītojošo mācību iestāžu 12. klašu absolventu mācību darbu rezultātiem". Tajā ietvertie noteikumi ir saistoši visiem Smiltenes novada domes vispārizglītojošo skolu 12. klases absolventiem neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas.

Zemākā atzīme - sešas ballesNaudas balvu pašvaldība maksā jau daudzus gadus, taču nesen konkursa nolikumā ir ieviestas pāris izmaiņas.

Tagad konkursa uzvarētājiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 12. klases atestāta sekmju lapas vidējam vērtējumam jābūt astoņas vai augstāk balles; atestāta sekmju vērtējumā nedrīkst būt atzīme, kas zemāka par sešām ballēm; nav fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi; skolēns mācību laikā vidusskolā (no 10. līdz 12. klasei) ir piedalījies reģiona vai valsts, vai starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un projektu, pētniecisko darbu konkursos, vai sporta sacensībās.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis informē, ka jaunums ir atestātā zemākās atzīmes palielināšana no četrām līdz sešām ballēm un obligāta piedalīšanās mācību olimpiādēs, projektos, pētnieciskos darbos vai sporta sacensībās.

"Novadā ir gudri, talantīgi bērni, bet ne visi, pat aicināti, aizstāv novada godu šādos pasākumos," komentē T. Jaunzemis.

Var atsijāt saņēmēju skaituSmiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne pieļauj, ka izmaiņas konkursa nolikumā varētu atsijāt pašvaldības prēmijas saņēmēju skaitu.

"Problēma ir tā, ka skolēniem zūd motivācija piedalīties mācību olimpiādēs vai rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus, jo tas no viņiem prasa papildu darbu un laiku, turklāt mācīties ir grūti. Taču skolēniem tas vēlāk būs svarīgi, arī stājoties augstskolā, jo sasniegumi olimpiādēs vai konkursos tad ir priekšrocība," atgādina V. Mālkalne.

Pašvaldības naudas balvas mērķis ir veicināt skolēnu motivāciju labi mācīties, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un projektos. Katrs konkursa uzvarētājs, 12. klases absolvents, saņem 80 latu lielu prēmiju, ko tradicionāli pasniedz izlaiduma sarīkojumos.

Izglītība