Līdzšinējā pedagoģe Taiga Kalniņa iecelta Variņu pamatskolas direktores amatā

Trešdien, 28.februārī, Smiltenes novada domes sēdē tika nolemts Variņu pamatskolas direktores amatā iecelt līdzšinējo skolas pedagoģi Taigu Kalniņu. 

 

Jau informējām, ka Smiltenes novada dome izsludināja konkursu uz Variņu pamatskolas direktora (-es) amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 11.februārim. Noteiktajā termiņā bija saņemts viens pretendenta pieteikums. Konkursa dalībnieka vērtēšana notika divās kārtās - iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentu. Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas un pamatojoties uz saņemtajiem saskaņojumiem no Izglītības un zinātnes ministrijas un Soda reģistra,  konkursa komisija pieņēma lēmumu ieteikt Smiltenes novada domei iecelt Variņu pamatskolas direktores amatā Taigu Kalniņu. 


Taiga Kalniņa vairāk kā 11 gadus strādā pedagoģijas jomā, pašreiz Variņu pamatskolā pasniedz matemātiku pamatskolas klasēs un angļu valodu sākumskolas klasēs. Konkursā pieteicās, jo vēlas, lai  Variņu pamatskola tiek saglabāta un strādāt pie tās stabilizēšanas un attīstības, vadīt un saliedēt skolēnu un pedagogu kolektīvu, meklēt risinājumus skolas izaugsmei un attīstībai. 


Uzrunājot deputātus, Taiga Kalniņa teica: “Savu kandidatūru izvirzīju, jo uzskatu, ka skola ir jāglābj un jāsaglabā, to vēlas gan skolas pedagogi, gan skolēni, gan viņu vecāki.” Ieskicējot savus tuvākos uzdevumus, Taiga minēja  sagatavošanos skolas akreditācijai,  izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi, tāpat jāstrādā pie skolēnu skaita palielināšanas, kur risinājums būtu skolas internāta izveidošana, pedagogu kompetenču celšana, telpu sakārtošana ar mūsdienu tehnoloģijām, āra sporta un bērnu rotaļu laukuma sakārtošana. Taiga pateicās Smiltenes novada domei par  izrādīto uzticību, kuru centīsies attaisnot. 


Domes sēdē deputāti, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, atturējās viens deputāts, pret balsoja viens,  nolēma Variņu pamatskolas direktora amatā iecelt Taigu Kalniņu, kura amata pienākumus uzsāks veikt no 2018.gada 6.marta. 


Informējam, ka Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle, kura līdz šim pildīja Variņu pamatskolas direktores pienākumus, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi  ir sagatavojusi un iesniegusi Izglītības kvalitātes valsts dienestā visu nepieciešamo dokumentāciju, lai uzsāktu Variņu pamatskolas akreditācijas procesu.  Skolas akreditācija plānota aprīlī. 


Izglītība