Valkas novadā Ozolu pamatskolu reorganizēs par sākumskolu 2

Valkas novada dome nolēmusi reorganizēt Ozolu pamatskolu par Ozolu sākumskolu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Nolemts, ka reorganizētā Ozolu sākumskola darbu sāks 2017.gada 1.septembrī.

Jau vairākus gadus Valkas novadā lauku teritorijās samazinās iedzīvotāju skaits. Kā rezultāts šim procesam ir skolēnu skaita samazināšanās skolā. Pagastu skolās Ērģemē, Vijciemā, Kārķos un Zvārtavā jau ir veikti optimizācijas pasākumi, pievienojot skolai pirmsskolas grupas.

Lai izveidotu kvalitatīvu un ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt Valkas novada skolu tīklu, tostarp izskatot iespējas reorganizēt Valkas novada pagastu pamatskolas.

2015.gada rudenī notika Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas organizētās vadības sarunas ar katras skolas vecākiem un uzklausīts vecāku viedoklis par iespējamo risinājumu. Uz 2016.gada 11.janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi tika apkopoti dati par skolēnu skaita prognozēm un pedagogu darba slodzēm, no priekšsēdētāja saņemta informācija par iespējamo atbalstu reorganizētām izglītības iestādēm pašvaldībās 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā. Sēdē piedalījās un savu viedokli izteica visu vispārizglītojošo skolu direktori. Diskusijā ar skolu direktoriem tika apzināti dažādi faktori, kas jāņem vērā, plānojot tālāko novada skolu tīkla attīstību.

Pēc komitejas tiekoties ar vecākiem un uzklausot sabiedrības viedokli, tika pieņemts lēmums Ozolu pamatskolu reorganizēt par sākumskolu.


Komentāri 2

Izglītība