Valkas novadā jauno mācību gadu uzsāk visas 13 izglītības iestādes

Sešās vispārizglītojošajās skolās šogad mācīsies 940 skolēni. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ietekmē arī skolēnu skaitu, jo 2010.gada 1.janvārī novada skolās mācījās 1001 skolēns.

Šogad pirmajās klasēs mācības uzsāk 100 skolēni (janvārī bija 87). Pamatizglītību (1.-9.kl.) apgūs 745 skolēni, bet vidējo izglītību (10.-12.kl.) - 189 skolēni. 2011.gadā 9.klasi absolvēt gatavojas 109 skolēni (jūnijā skolu beidza 69) un 12.klasi - 63 (iepriekš 64). Mācības 10.klasē uzsāk 50 skolēni (janvārī 91).

Valkas novadā skolēniem ir iespēja mācīties 9 izglītības programmās - vispārējās pamata un vidējas izglītības, mazākumtautību pamatizglītības, speciālajā pamatizglītības, matemātikas un dabaszinātņu vidējās izglītības, kā arī neklātienes apmācībā. Valkas ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek piedāvāta iespēja iegūt pamatizglītības dokumentu neklātienes apmācībā.

Novadā tiek nodrošināta arī pirmsskolas izglītības apguve. 1.septembrī obligāto 5./6. gadīgo apmācību uzsāka 168 bērni (janvārī bija 189). Kopā pirmsskolas iestādes apmeklē 350 bērni (janvārī 384), taču šis skaits vēl tiek precizēts, jo vecāki ne vienmēr savlaicīgi paziņo par savu izvēli.

Novadā turpina darboties 3 pirmsskolas izglītības iestādes (PII): Valkā - PII „Pasaciņa" (deviņās grupiņās 170 bērni), specialā PII „Pumpuriņš" (6 speciālajās grupās 57 bērni) un Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes PII „Gaismiņa (2 grupās 23 bērni). Pirmsskolas grupiņas darbojas pie pamatskolām Ērģemē (34 bērni), Kārķos (13 bērni), Ozolos (15 bērni), Vijciemā (23 bērni) un Valkā - Bērnu un jauniešu centra „Mice" Rūķu skolā (12 bērni).

Veiksmīgu jauno mācību gadu skolēniem, vecākiem, skolotājiem!

Izglītība