Valmieras Izglītības pārvalde un Valmieras Pārgaujas ģimnāzija saņēmušas atbalstu mobilitātes projektiem

Ziemeļvalstu ministru padomes programmas „Nordplus" apakšprogrammas „Nordplus Jauniešu programma" ietvaros Valmieras Izglītības pārvalde un Valmieras Pārgaujas ģimnāzija saņēmušas atbalstu diviem mobilitātes projektiem. Valmieras Izglītības pārvalde saņēmusi atbalstu projektam „Garīgā veselība skolā", kas ir skolu atbalsta personāla projekts ar kopējo budžetu 8220 eiro. Savukārt Valmieras Pārgaujas ģimnāzija saņēmusi atbalstu projektam „Pieredze un izaicinājumi, dzīvojot blakus", kura kopējais budžets plānots 4670 eiro.

Izglītības pārvaldes projektu „Garīgā veselība skolā" plānots realizēt laika posmā no šī gada oktobra līdz 2011. gada maijam. Tajā piedalīsies pārstāvji no Valmieras Izglītības pārvaldes un Valmieras skolu atbalsta personāls - skolu psihologi un sociālie pedagogi.

Projektā iesaistītie partneri ir Blakstādes slimnīca - Nacionālās programmas „Garīgā veselība skolā" administrētāji, kā arī Sandvīkas un Rud vidusskolas Norvēģijā. Projekts tiek īstenots ar mērķi veicināt skolu atbalsta personāla profesionālo pilnveidi, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus izglītības iegūšanai un skolēnu personības attīstībai, jo nestabila un traumēta garīgā veselība ir cieši saistīta ar skolēnu grūtībām mācību procesā.

Jau 2009. gada maijā Valmierā viesojās Norvēģijas nacionālās programmas „Garīgā veselība skolā" pārstāvji, kuri dalījās pieredzē par savu programmu un tās darbību Norvēģijas skolās. Izglītības iestāžu pārstāvji, kuri piedalījās lekcijā, vienprātīgi atzina, ka arī Valmierā nepieciešams gūt vairāk informācijas un zināšanu garīgās veselības jomā, līdz ar to tika izstrādāts mobilitātes projekts, kas ļaus gūt praktiskas zināšanas, vērojot kolēģu darbu Norvēģijā un iepazīstoties ar citu pieredzi un iespējām par tēmu garīgā veselība skolā.

Otru mobilitātes projektu, kas saņēmis „Nordplus" programmas atbalstu, īstenos Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Projekts „Pieredze un izaicinājumi, dzīvojot blakus" ir skolu klašu apmaiņas programma, kuru plānots īstenot no šā gada oktobra līdz 2011.gada maijam. Projekta aktivitātēs piedalīsies Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas norvēģu klase un skolēni no Rud vidusskolas Norvēģijā. Mobilitātes programmas mērķis ir veselīgas skolas vides veidošana, lai rosinātu jauniešos toleranci pret dažādām cilvēku grupām gan skolas biedru vidū, gan sabiedrībā kopumā. Projekts būs iespēja skolēniem arī pilnveidot norvēģu un angļu valodas zināšanas.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā jau vairāk kā 15 gadus darbojas norvēģu klase, kura regulāri meklē iespējas iesaistīties ar Norvēģiju un Skandināviju saistītos projektos. Pēdējos 8 gadus izveidojusies cieša sadarbība ar Rud vidusskolu Norvēģijā un pirms diviem gadiem kopīgi jau tika realizēts projekts „Jauniešu veselība un labsajūta skolā", kura ietvaros tika diskutēts par dažādiem ar veselību saistītiem jautājumiem.

Arī šajā mobilitātes programmā plānots turpināt aizsākto tēmu par tolerances veicināšanu un veselīgas skolas vides veidošanu. Jāpiebilst, ka Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā tas ir aktuāls temats, jo skola īsteno projektus: „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem'' - skolā tiks izbūvēts lifts un pielāgota infrastruktūra, līdz ar to skola būs vienīgā Ziemeļvidzemē, kura varēs uzņemt bērnus ar īpašām vajadzībām, un

„Sociālās integrācijas programma jauniešiem dzīves, darba prasmju un karjeras attīstībai'', ar mērķi nodrošināt atbalsta pasākumu programmu sociālās atstumtības riska grupas jauniešu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem dzīves prasmju, darba prasmju un karjeras attīstībai, kā arī integrācijai pārējā vienaudžu sabiedrībā. Projekta mobilitātes ietvaros būs iespēja iepazīt norvēģu pieredzi, jo Rud vidusskolā mācās arī jaunieši ar īpašām vajadzībām. Norvēģijā ir daudz senākas tradīcijas integrācijas jautājumos un viņi ir vairāk pieredzējuši, atvērtāki šiem procesiem.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, atbalstot dažādus projektus, kas veicina jaunu zināšanu ieguvi, pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Izglītība