Kad jākonsultējas ar arodbiedrību?

Kas jāievēro darba devējam un darbiniekam, kurš ir arodbiedrības biedrs, darba uzteikuma gadījumā?

Atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs.

2018. gada 28. novembrī stājās spēkā grozījumi Darba likumā, ar kuriem veikti grozījumi astoņos Darba likuma (DL) pantos. 

Likuma 110. pantā ir noteikta kārtība, kas darba devējam ir jāievēro, ja tas vēlas uzteikt darba līgumu darbiniekam, kurš ir arodbiedrības biedrs. Ar šiem grozījumiem panta 1. daļa ir izteikta jaunā redakcijā un noteic, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47. panta 1. daļā un 101. panta 1. daļas 4., 8. un 10. punktā. Ja darba līgumu paredzēts uzteikt šā likuma 101. panta 1. daļas 7. un 11. punktā minētajā gadījumā, darba devējs iepriekš informē arodbiedrību un konsultējas ar to.

Informēšana un konsultēšanās ir jāveic atbilstoši DL 11. pantā minētajam. Proti, darba devējam ir jānodod informācija arodbiedrībai, ļaujot tai iepazīties ar attiecīgo jautājumu un to izpētīt. Tāpat informācija arodbiedrībai ir sniedzama laikus, kā arī pienācīgā veidā un apjomā. Savukārt konsultēšanās procesā darba devējam ir jāpatur prātā, ka tās mērķis ir panākt vienošanos. Konsultēšanās veicama atbilstošā līmenī, laikus, kā arī pienācīgā veidā un apjomā, lai arodbiedrība varētu saņemt pamatotas atbildes.

Kad darba devējam nav jāvēršas pie arodbiedrības?

Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs mazāk nekā sešus mēnešus vai vispār nav arodbiedrības biedrs, tad darba devējam nav jāvēršas pie arodbiedrības un nav jāprasa piekrišana nevienā uzteikuma gadījumā.

Savukārt šajos uzteikuma gadījumos nav jāprasa arodbiedrības piekrišana, pat ja darbinieks būtu arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus:

1) darbinieks nav izturējis pārbaudes laiku (DL 47. pants);
2) darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. panta 1. daļas 4. punkts);
3) ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu (DL 101. p. 1. d. 8. p.);
4) tiek likvidēts darba devējs (DL 101. p. 1. d. 10. p.);
5) darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums (DL 101. p. 1. d. 7. p.);
6) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība (DL 101. p. 1. d. 11. p.).

Kad jāprasa arodbiedrības piekrišana?

Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, tad darba devējam joprojām ir jāvēršas pie arodbiedrības un jāsaņem tās piekrišana šādos uzteikuma gadījumos:

1) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību (DL 101. p. 1. d. 1. p.);
2) darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību (DL 101. p. 1. d. 2. p.);
3) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu (DL 101. p. 1. d. 3. p.);
4) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību (DL 101. p. 1. d. 5. p.);
5) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai (DL 101. p. 1. d. 6. p.);
6) tiek samazināts darbinieku skaits (DL 101. p. 1. d. 9. p.).
Kaut arī situācijā, kad darba līgums tiek uzteikts DL 101. panta 1. daļas 7. un 11. punktā noteiktajā gadījumā, darba devējam nav jāsaņem arodbiedrības piekrišana uzteikumam, tomēr tam ir jāinformē arodbiedrība par uzteikumu un jākonsultējas ar to.

Darbs un izglītība