“Azimutā “ piedalās tie, kurus vieno veselīgs un aktīvs dzīvesveids, arī mežs

Trešdiena - ar ko gan tā atšķiras no citām dienām? To vislabāk zina tie aktīvā un veselīgā dzīvesveida piekritēji no bijušā Valkas rajona, kuriem ir tuvs orientēšanās sports. Astoņpadsmit trešdienu garumā viņi visi tikās kādā no apkārtnes mežiem, lai izbaudītu sacensību garšu, atpūstos svaigā dabā un relaksētos pēc darba.

"Azimuta" pēdējā šīs sezonas kārta notika Smiltenes piepilsētas mežā aiz Saltupiem, uz kuru vairāki cilvēki devās kājām vai ar velosipēdu. Viena no viņiem bija S60 grupas dalībniece Mirdza Pukste. Atstutējusi savu velosipēdu pret koku, sieviete devās reģistrēties un pēc tam veica garo 2,1 kilometru garo distanci.

Vaicājot, kā izdevās, Mirdza atbild, ka rezultāts viņai ir otršķirīgs. "Distancē esmu kopā ar 12 gadus vecumiem bērniem. Ja viņi noskrien 30 minūtēs, tad es izeju stundā. Sajūtas ir labas. Es jau kopš jaunības aizraujos ar šīm aktivitātēm, tā joprojām maisos jauniem pa vidu," smaidot saka Mirdza. Viņa atzīst, ka mežā ir patīkami, jo veselībai tas nāk par labu. Pēc "Azimuta" sezonas beigām sieviete prāto pievērsties nūjošanai.

Meža burvību jau vairākus gadus iepazīst desmit gadus veco meiteņu grupas dalībniece Dārta Cīrule. Viņai sezonas pēdējās sacensības bija īpašas, jo pirmo reizi distancē devās bez savas māmiņas, orientieristes Vitas Cīrules. Par orientēšanos meitene saka: "Kad jau iesāk, tad tā lieta kļūst mīļa. Mežā ir jaukāk, kā sēdēt mājās."

 18. Kârta. 2011 gada 21. septembris21.09.2011Organizators : Aldis LapiòðDistanèu priekðnieks : Aldis Lapiòð[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6][#7] [#8] [#9] [D10] [D12] [D14][D16] [D18] [D21A] [D21B] [D21C] [D40][D50] [D60] [H10] [H12] [H14] [H16][H18] [H21A] [H21B] [H21C] [H35] [H45][H50] [H60]H21A Distance (1): 25 KP 6,5 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1989 Artûrs Pauliòð DreamTEAM 00:39:29 2. 1944 Ilmârs Íauíîtis DreamTeam 00:45:33 3. 5012 Jurìis Eberhards Blome 00:51:52 4. 1904 Edgars Spirido Birzuïi 00:51:57 5. 1973 Otârs Putrâlis Smiltene 00:52:15 6. 1980 Andris Lapiòð Smiltene 00:52:52

H35 Distance (1): 25 KP 6,5 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1937 Guntis Zîvers Smiltene 00:50:56 2. 1968 Mâris Stabiòð Grundzâle 01:09:22 3. 1947 Egîls Butka Smiltene 01:12:43

H18 Distance (1): 25 KP 6,5 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1996 Valdemârs Nulle Blome 01:11:04

H21B Distance (2): 24 KP 5,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1975 Jânis Kupriðs Grundzâl 01:03:27

H45 Distance (2): 24 KP 5,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:55:21 2. 1962 Guntars Cîrulis Smiltene 00:55:34 3. 675 Ilmârs Brikmanis ALES 01:07:52

D21A Distance (3): 21 KP 5,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1986 Vita Cîrule Smiltene 00:52:50 2. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:54:51 3. 2522 Antra Íikute Íikuti 01:01:11

H50 Distance (3): 21 KP 5,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 164 Guntars Puntulis Branti 00:47:50 2. 1953 Mâris Lapiòð Azimuts 00:48:04 3. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:54:07 4. 2203 Jânis Biezais Seniors 00:54:19 1959 Andrejs Lâcis Smiltene DQ

D18 Distance (4): 17 KP 4,2 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 9998 Lauma Makare Jaunpiebal 00:48:03

H16 Distance (4): 17 KP 4,2 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1994 Kristaps Zâlîtis Grundzâle 00:41:45 2. 2661 Mârtiòð Mârcis Leimanis Azimuts 00:47:25

D21B Distance (4): 17 KP 4,2 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1964 Inga Kârkliòa Valka 01:30:23

D40 Distance (4): 17 KP 4,2 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2502 Aiva Skopâne Birzuïi 00:43:32 2. 3613 Dace Ikðele J-piebalga 01:06:31

H21C Distance (5): 15 KP 3,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:38:15 2. 5028 Juris Rudîtis Rairu 00:44:19 3. 2697 Roberts Ðulcs Smiltene 00:46:51 4. 1214 Didzis Èakârnis Smiltene 00:53:05 5. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:55:25

H14 Distance (5): 15 KP 3,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2513 Ilgvars Caune Grundzâle 00:33:47 2. 2514 Matîss Slikðjânis Grundzâle 00:39:04 3. 2698 Rubens Pâvils Ðulcs SÌ 00:44:12

H60 Distance (6): 17 KP 3,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:37:43 2. 125 Arnolds Kuèinskis Prizma 00:40:25 3. 2505 Anatolijs Ðtainmilers Seda 00:44:29

D50 Distance (6): 17 KP 3,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1941 Vçsma Selga Valka 00:42:15

D21C Distance (7): 16 KP 2,6 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 5030 Sandra Makare Jaunpiebal 00:53:14 2. 5038 Elita Ðulca Smiltene 01:06:08

D14 Distance (7): 16 KP 2,6 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2653 Pârsla Kupriða Grundzâle 00:46:44 1933 Anete Èama Grundzâle DQ

D12 Distance (8): 12 KP 2,1 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2501 Elîna Skopâne Birzuïi 00:23:25 2. 1977 Zanda Stabiòa Grundzâle 00:25:44 3. 2623 Kristîne Íikute Íikuti 00:46:08

H12 Distance (8): 12 KP 2,1 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2631 Druvis Èakârnis SCV 00:22:34 2. 2690 Otto Rainers Strazdiòð Grundzâle 00:27:24 3. 5015 Adrians Djaèuks Grundzçle 00:28:38

D60 Distance (8): 12 KP 2,1 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:04:14

D10 Distance (9): 7 KP 1,3 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2667 Annija Slikðjâne Grundzâle 00:16:20 2. 1951 Dârta Cîrule Smiltene 00:28:56 3. 5004 Anete Anna Strazdiòa Grundzâle 00:33:00 4. 2649 Agnija Caune Grundzâle 00:37:20

H10 Distance (9): 7 KP 1,3 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 5020 Renârs Eberhads Blome 00:23:02 2. 0 Rûdolfs Eberhards Blome 00:23:15 3. 2689 Renârs Akmins Grundzâle 00:32:28

#1 Distance (H21A,H35,H18): 25 KP 6,5 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1989 Artûrs Pauliòð DreamTEAM 00:39:29 2. 1944 Ilmârs Íauíîtis DreamTeam 00:45:33 3. 1937 Guntis Zîvers Smiltene 00:50:56 4. 5012 Jurìis Eberhards Blome 00:51:52 5. 1904 Edgars Spirido Birzuïi 00:51:57 6. 1973 Otârs Putrâlis Smiltene 00:52:15 7. 1980 Andris Lapiòð Smiltene 00:52:52 8. 1968 Mâris Stabiòð Grundzâle 01:09:22 9. 1996 Valdemârs Nulle Blome 01:11:04 10. 1947 Egîls Butka Smiltene 01:12:43

#2 Distance (H21B,H45): 24 KP 5,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:55:21 2. 1962 Guntars Cîrulis Smiltene 00:55:34 3. 1975 Jânis Kupriðs Grundzâl 01:03:27 4. 675 Ilmârs Brikmanis ALES 01:07:52

#3 Distance (D21A,H50): 21 KP 5,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 164 Guntars Puntulis Branti 00:47:50 2. 1953 Mâris Lapiòð Azimuts 00:48:04 3. 1986 Vita Cîrule Smiltene 00:52:50 4. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:54:07 5. 2203 Jânis Biezais Seniors 00:54:19 6. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:54:51 7. 2522 Antra Íikute Íikuti 01:01:11 1959 Andrejs Lâcis Smiltene DQ

#4 Distance (D18,H16,D21B,D40): 17 KP 4,2 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 1994 Kristaps Zâlîtis Grundzâle 00:41:45 2. 2502 Aiva Skopâne Birzuïi 00:43:32 3. 2661 Mârtiòð Mârcis Leimanis Azimuts 00:47:25 4. 9998 Lauma Makare Jaunpiebal 00:48:03 5. 3613 Dace Ikðele J-piebalga 01:06:31 6. 1964 Inga Kârkliòa Valka 01:30:23

#5 Distance (H21C,H14): 15 KP 3,8 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2513 Ilgvars Caune Grundzâle 00:33:47 2. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:38:15 3. 2514 Matîss Slikðjânis Grundzâle 00:39:04 4. 2698 Rubens Pâvils Ðulcs SÌ 00:44:12 5. 5028 Juris Rudîtis Rairu 00:44:19 6. 2697 Roberts Ðulcs Smiltene 00:46:51 7. 1214 Didzis Èakârnis Smiltene 00:53:05 8. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:55:25

#6 Distance (D16,H60,D50): 17 KP 3,0 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:37:43 2. 125 Arnolds Kuèinskis Prizma 00:40:25 3. 1941 Vçsma Selga Valka 00:42:15 4. 2505 Anatolijs Ðtainmilers Seda 00:44:29

#7 Distance (D21C,D14): 16 KP 2,6 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2653 Pârsla Kupriða Grundzâle 00:46:44 2. 5030 Sandra Makare Jaunpiebal 00:53:14 3. 5038 Elita Ðulca Smiltene 01:06:08 1933 Anete Èama Grundzâle DQ

#8 Distance (D12,H12,D60): 12 KP 2,1 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2631 Druvis Èakârnis SCV 00:22:34 2. 2501 Elîna Skopâne Birzuïi 00:23:25 3. 1977 Zanda Stabiòa Grundzâle 00:25:44 4. 2690 Otto Rainers Strazdiòð Grundzâle 00:27:24 5. 5015 Adrians Djaèuks Grundzçle 00:28:38 6. 2623 Kristîne Íikute Íikuti 00:46:08 7. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:04:14

#9 Distance (D10,H10): 7 KP 1,3 km ^

### NR Vârds Klubs Rezultâts 1. 2667 Annija Slikðjâne Grundzâle 00:16:20 2. 5020 Renârs Eberhads Blome 00:23:02 3. 0 Rûdolfs Eberhards Blome 00:23:15 4. 1951 Dârta Cîrule Smiltene 00:28:56 5. 2689 Renârs Akmins Grundzâle 00:32:28 6. 5004 Anete Anna Strazdiòa Grundzâle 00:33:00 7. 2649 Agnija Caune Grundzâle 00:37:20

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 21.09.2011 21:47:40 Magnets

Sports