ABULAS LAUKU PARTNERĪBA izsludina 4.kārtas projektu pieņemšanu

Biedrība „Abulas lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 15. marta līdz 2011.gada 15. aprīlim.

Šajā sakarā biedrība 25.februārī plkst.10.00 Blomes pagasta pārvaldē organizē semināru par 4.kārtas rīcībām un iespējamajiem atbalstiem to realizēšanai, kā arī izskaidrosim kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu. Par semināru sīkāka informācija Sveta Rozīte ( tel.28368431)

Stratēģijas ietvaros tika izsludināta projektu pieņemšana 5 rīcībās. Rīcībā „Jaunu pakalpojumu izveidošana un esošo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, kas ir saistīta ar infrastruktūras izveidi un aprīkojumu iegādi pakalpojumu dažādošanai" tiek gaidīti projekti, kuru mērķis ir veicināt pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanu vietējo vajadzību (problēmu) risināšanā, sekmēt sniegto sabiedriski nozīmīgo pakalpojumu attīstīšanu, paplašināšanu, to kvalitātes un pieejamības uzlabošanu. Atbalstu var gūt sociālo pakalpojumu un sadzīvei nepieciešamo pakalpojumu dažādošanai lauku teritorijās, to labiekārtošanai un kvalitātes paaugstināšanai jau esošajos, kā arī jaunu izveidošanai.

Gaidām arī projektus rīcībās „Lauku administratīvo centru, ciemu un lauku teritoriju infrastruktūras un dabas elementu sakārtošana" un „Kultūrvēsturiskās vides un mantojuma saglabāšana, atjaunošana, veidošana". Šeit atbalstu var gūt apkārtējas vides dabas objektu un elementus sakopšanā, sakārtojot infrastruktūras objektus, kā arī vietējās identitātes saglabāšanā, attīstīšanā un popularizēšanā lokālajā līmenī, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Līdz ar 3. kārtas noslēgšanos, Vietējās attīstības stratēģijā ir izpildījusies rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" Taču veicot grozījumus stratēģijā, 4.kārtā vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai var gūt atbalstu rīcībā „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana", kurās ir iespēja attīstīt brīvā laika pavadīšanas vietas gan pieaugušajiem gan jauniešiem.

Biedrības savas kapacitātes stiprināšanai atbalstu var gūt rīcībā „NVO un iedzīvotāju vietējās iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšana"., kurā infrastruktūras izveidei un atbalstot nepieciešamā aprīkojuma iegādi darbības mērķu sasniegšanai.

Ar 2011.gada grozījumiem Vietējās attīstības stratēģijā ir iestrādāti grozījumu atbalsta intensitātei. Maksimālā atbalsta intensitāte projektos turpmāk ir noteikta - sabiedriskā labuma statusu ieguvušām biedrības 100 %; biedrībām un nodibinājumiem 90%; pašvaldībām 90% un citām juridiskām un fiziskām personām 60%

Sīkāk ar Abulas LP vietējās attīstības stratēģiju, izsludinātās 4.kārtas rīcībām, pieejamajiem atbalstiem, projektu vērtēšanas kritērijiem varat iepazīties interneta resursos www.lad.gov.lv , ar vietējās attīstības stratēģiju un pilnu 4.kārtas sludinājumu skatīt pielikumā>>> ŠEIT

Novados