Organizē „Lugažu muižas” parka dīķa slūžu atvēršanas talku

Sestdien 8.janvārī Valkas pagasta biedrības „TRAKTORCIEMS" biedri sapulcējās uz „Lugažu muižas" parka dīķa slūžu atvēršanas talku. Tā tika organizēta, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt projekta „„Lugažu muižas" parka dīķa rekultivācija un teritorijas labiekārtošana" aktivitāti - dīķa gultnes tīrīšanu, ko veiks firma SIA „Ķikuti-99". Bez biedrības biedriem talkā piedalījās un savu atbalstu sniedza arī Valkas novada domes speciālists un vietējie makšķernieki.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 19 952,90 Ls, no kurām 90%, jeb 17 957,61 Ls finansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) no Lauku attīstības programmas pasākuma „LEADER pieejas īstenošana", bet 10% līdzfinansējumu - 1995,29 Ls, nodrošinās Valkas novada dome.

Projekta ietvaros paredzēts veikt „Lugažu muižas" parka dīķa gultnes tīrīšanu, slūžu mehānisma rekonstrukciju, ūdens ņemšanas vietas (ugunsdzēsējiem) labiekārtošanu, pastaigu laipu izbūvi, tiltiņu izbūvi no abiem dīķa krastiem uz dīķī esošo saliņu un skatuves izveidi uz dīķī esošās saliņas, kā arī solu un atkritumu urnas uzstādīšanu.

Jau ziņots, ka pagājušā gada jūlijā Valkas pagasta biedrība „TRAKTORCIEMS" iesniedza projekta pieteikumu „„Lugažu muižas" parka dīķa rekultivācija un apkārtnes labiekārtošana" biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja" izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas II kārtas projektu konkursā, kur tas guva atbalstu, tāpat kā tālākajā izvērtēšanā Lauku Atbalsta Dienestā (LAD).

Kā projekta mērķis ir uzstādīts - vides kvalitātes uzlabošana Valkas pagasta Lugažos, sakopjot un labiekārtojot parka dīķi un tā teritoriju, kā arī, izveidojot piemērotu infrastruktūru, radīt jaunu, nebijušu atpūtas vietu un veicināt saudzīgu attieksmi pret vidi.

Novados