Apspriedīs stratēģiju Smiltenes novadam

Smiltenes novada biedrība “Abulas lauku partnerība ” izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam projektu. 

Ir sācies jaunais plānošanas periods 2014. - 2020. gadam, kad LEADER programmas ietvaros atbalstu varēs gūt uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.

“Stratēģija izstrādāta, lai piešķirtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fonda finansējumu vietējās ekonomiskas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai. Apspriešanas periods ir noteikts no šā gada 2. novembra līdz šā gada 13. novembrim,” informē biedrības “Abulas lauku partnerība” vadītāja Sveta Rozīte.

Apspriešanas periodā interesenti aicināti iesniegt viedokļus un precizējumus par stratēģiju,  aizpildot priekšlikumu veidlapu. Veidlapu var iesniegt personīgi biedrības birojā Cēsu ielā 9, Blomē, vai arī  nosūtīt uz e-pastu [email protected]  Stratēģijas projekts un priekšlikumu veidlapa atrodama www.abulas.lv 

Lai skaidrotu stratēģijas saturu, interesenti tiek aicināti uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 12. novembrī Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā. Sākums - pulksten 9.

Biedrības “Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir Smiltenes pilsēta, Blomes, Bilskas, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Brantu un Smiltenes pagasti.

Novados