Pagarināta iespēja pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

Vēl līdz 2017.gada pirmajiem mēnešiem 114 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.

Pieteikšanās beigu termiņi pašvaldībās atšķiras (2017. gada janvāris, februāris vai marts) atkarībā no jau šobrīd pieteikto bērnu skaita. 

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram, psihologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits. Tāpat būtisks ir arī atbalsts vecākiem, piemēram, psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, izglītojošās atbalsta grupas.

Pēc pieteikšanās katra bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas atkarībā no bērna spējām, turklāt šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots.

Bezmaksas pakalpojumi būs pieejami 114 pašvaldībās, kas piedalās deinstitucionalizācijas procesā. Attiecīgi pagaidām šī iespēja saņemt ES fondu apmaksātus pakalpojumus nav pieejama bērniem, kuri deklarēti Rīgas vai Valmieras pilsētā un Jaunjelgavas, Līvānu vai Ciblas novadā, jo šīs pašvaldības vēl nav izlēmušas procesam pievienoties. Par esošajiem pakalpojumiem, ko saviem iedzīvotājiem sniedz šīs pašvaldības, iespējams uzzināt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrija pārraudzītā deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros katrā plānošanas reģionā. 

Ar ES fondu finansējuma atbalstu DI procesa ietvaros tuvāko gadu laikā Latvijas pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. 

Vairāk informācijas par DI procesu LM interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/3516 


Labklājības ministrijas informācija sabiedrībai par DI procesu tiek nodrošināta ar projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” ietvaros.

Projekta numurs: Nr.10.1.2.0/15/TP/009

Projekts „Tehniskā  palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” ir atbalsts Labklājības ministrijas (turpmāk – LM), kā Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistītās atbildīgās institūcijas, informatīvo un publicitātes aktivitāšu (darbību) īstenošanai  par tās pārziņā esošajiem 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem (turpmāk – ES fondi).

Projekta mērķis – nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētību par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Veselība